پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

به منظور بررسی پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی آزمایشی در ایستگاه تحقیقات اکولوژیک خرم‌آباد در سال 1386 اجرا شد. در این آزمایش چهار تراکم (75،85، 95 و105 هزار بوته در هکتار ) و کود دامی در دو سطح 80 و 100 درصد (24 و 30 تن در هکتار) و همچنین کاربرد و عدم کاربرد ازتوباکتر کروئوکوکوم (PGPR) به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که شاخص سطح برگ تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفت و حداکثر شاخص‌ سطح برگ (7/5) برای تراکم کاشت 105 هزار بوته در هکتار به فاصله 72 روز پس از کاشت محقق شد که در همین زمان شاخص‌سطح برگ برای تراکم ‌کاشت 75 هزار بوته در هکتار 32 درصد کمتر از آن بود. احتمالاً با کاربرد کود دامی در سطح 80 درصد نیاز گیاه بر طرف شده است در نتیجه کاهش 20 درصدی کود دامی اثر منفی بر شاخص سطح برگ نداشته است. مشابهت روند تغییرات وزن برگ و وزن ساقه تک بوته ذرت طی فصل رشد برای تراکم‌های کاشت مختلف گویای امکان افزایش تراکم کاشت از 75 هزار بوته در هکتار به 105 هزار بوته در هکتار، بدون کاهش قابل توجه مشخصه‌های تک بوته و به تبع آن افزایش تولید در واحد سطح است. کاربرد باکتری تأثیر مشخصی بر وزن برگ، شاخص سطح برگ، وزن ساقه و وزن تک بوته نداشت. شاید بتوان این موضوع را به ماده آلی مناسب خاک و کاربرد کود دامی مربوط دانست. به عبارتی با تأمین عناصر غذایی مورد نیاز ذرت از طریق خاک و کود دامی اثرات مفید باکتری پنهان مانده است. ظاهراً کاربرد سطح پایین کود دامی به مقدار 24 تُن در هکتار نیز برای برآورده ساختن نیازهای غذایی ذرت کافی بوده است. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت در خاکهای غنی کاربرد PGPR کارساز نیست.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image