بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص‌های رشد سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نیتروژن به عنوان یک عنصر غذایی ضروری در بافت‌های گیاهی نقش حیاتی ایفا می‌کند و در بین عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)، نیتروژن نقش مهمتری در افزایش سطح برگ، سرعت رشد بخش‌های هوایی و عملکرد غده دارد. بنابراین برای تعیین زمان و مقدار کود نیتروژن تکمیلی در مراحل مختلف رشد گیاه سیب زمینی، بکارگیری یک روش قابل اعتماد برای ارزیابی نیتروژن قابل جذب خاک در طول فصل رشد مورد نیاز می‌باشد. بدین منظور جهت استفاده از کلروفیل متر برای تشخیص زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن و مدیریت مصرف آن و نیز صرفه جویی در مصرف کودهای نیتروژن دار در زراعت سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد که آن کود نیتروژن سرک در دو سطح 100 و 150 کیلوگرم در هکتار در دو شاخص نیتروژن 90 و 95 درصد، با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد شاخص نیتروژن 95 درصد در مقابل شاخص 90 درصد از کارایی بیشتری در افزایش عملکرد گیاه سیب زمینی برخوردار است، اما در شاخص 95 درصد، سطوح کود نیتروژن 100 و 150 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. شاخص‌های نیتروژن و سطوح کود نیتروژن تاثیر معنی داری بر روی تعداد ساقه اصلی و تعداد غده در بوته نداشتند. افزایش مقادیر کود سرک درصد غده‌های درشت و متوسط را افزایش و درصد غده‌های ریز را کاهش داد. افزایش مقادیر کود سرک سبب افزایش وزن خشک بوته و شاخص‌های رشد سرعت رشد محصول (CGR) و شاخص سطح برگ (LAI) و کاهش شاخص رشد سرعت جذب خالص (NAR) شد و بر روی شاخص سرعت رشد نسبی (RGR) تغییر چندانی نشان نداد. در مجموع به نظر می‌رسد مدیریت مصرف کود نیتروژن به کمک دستگاه کلروفیل متر سبب تولید غده‌های مطلوب و با کیفیت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image