تاثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات زراعی سویا در شرایط اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تلقیح بذر سویا با ریزوبیوم جاپونیکوم (Rhizobium japanicum ) و کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات زراعی سویا، آزمایشی در سال 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف نیتروژن (صفر،30،60 و90 کیلوگرم اوره در هکتار) در کرت های اصلی و دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با باکتری رایزوبیوم جاپونیکوم (Rhizobium japanicum ) در کرت های فرعی بودند. بررسی شاخص های رشدی نشان داد که حداکثر مقادیر بیوماس کل (4/435 گرم در متر مربع)، میزان رشد محصول (75/6 گرم بر متر مربع)، سرعت رشد نسبی (1003/0 گرم برگرم در روز) از ترکیب تیماری کاربرد 90 کیلوگرم اوره در هکتار در حالت تلقیح بذر با باکتری رایزوبیوم و پایین ترین میزان این شاخص ها از ترکیب تیماری عدم مصرف کود نیتروژن و عدم تلقیح بدست آمد. بالاترین ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوته، وزن صد دانه و عملکرد در واحد سطح در بالاترین سطح کودی به کار گرفته شده (90 کیلوگرم اوره در هکتار) به همراه تلقیح با باکتری رایزوبیوم حاصل گردید. تلقیح با باکتری رایزوبیوم سبب افزایش در تعداد و وزن خشک گره در بوته ها شد. با افزایش مصرف نیتروژن تا 60 کیلوگرم اوره در هکتار به همراه تلقیح بذر با باکتری، تعداد و وزن خشک گره در هر بوته به طور معنی داری افزایش یافت و کمترین آن در حالت عدم تلقیح بذر با باکتری و عدم مصرف کود برآورد گردید. به نظر می رسد که به منظور افزایش عملکرد دانه در شرایط اقلیمی اردبیل میتوان پیشنهاد نمود که 60 کیلوگرم اوره در هکتار به همراه تلقیح بذر با باکتری به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها