اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این آزمایش در سال زراعی 89- 1388 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش در دو گروه تنظیم شدند. گروه اول شامل شش تیمار بود که از زمان سبز شدن تا صفر، 14، 28، 42، 56 و70 روز بعد از سبز شدن سیاهدانه، علف‌های هرز کنترل شدند و سپس به آن‌ها تا زمان برداشت سیاهدانه اجازه رشد داده شد. گروه دوم نیز شامل شش تیمار بود که از زمان سبز شدن تا صفر، 14، 28، 42، 56 و70 روز بعد از سبز شدن سیاهدانه به علف‌های هرز اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت، علف‌های هرز کنترل شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که دوره های مختلف کنترل و تداخل علف‌های هرز اثرات معنی داری بر ارتفاع سیاهدانه داشتند. به طوری که دوره تداخل کامل علف‌های هرز در مقایسه به دوره کنترل کامل، ارتفاع سیاهدانه را 39 درصد افزایش داد. دوره های مختلف کنترل و تداخل علف‌های هرز همچنین اثرات معنی داری بر شاخص سطح برگ، شاخص سطح سبز، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی داشتند. با افزایش طول دوره رقابت علف‌های هرز، این شاخص‌های رشدی کاهش و با کاهش طول دوره رقابت علف‌های هرز، این شاخص‌ها افزایش یافتند. با این وجود، اثر این دوره های رقابتی بر سرعت اسیمیلاسیون خالص، سطح ویژه برگ و وزن مخصوص برگ سیاهدانه معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image