بررسی اثر فاصله‌ی بین و روی ردیف بر تجمع و توزیع ماده‌ی خشک گیاه باقلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات تغییر فاصله‌ی بین و روی ردیف‌های کاشت بر روند تجمع ماده‌ی خشک و ضرایب توزیع ماده‌ی خشک به اندام‌‌های مختلف باقلا رقم برکت انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. فاکتورها شامل فاصله‌‌ی بین ردیف (15، 30، 45 و 60 سانتی‌متر) و روی ردیف (5، 10 و 15 سانتی‌متر) بودند. ماده‌ی خشک گیاهی به تفکیک ساقه، برگ و پوسته‌ی غلاف+دانه در طول دوره‌ی رشد، اندازه‌گیری و توزیع ماده‌ی خشک بین اندام‌های مختلف براساس درصد از ماده‌ی خشک کل محاسبه شد. نتایج نشان داد که در باقلا در دوره‌ی سبز‌شدن تا غلاف‌دهی تجمع ماده‌ی خشک در برگ و ساقه به صورت خطی افزایش می‌یابد. در این دوره، در تیمارهای مختلف ضریب تخصیص ماده‌ی خشک به برگ 26/0 تا 41/0 و به ساقه 58/0 تا 73/0 بود. درصد تخصیص ماده‌ی خشک به برگ در اوایل فصل رشد از 49 تا 61 درصد متغیر بود که با گذشت زمان کاهش یافته و در مرحله‌ی شروع غلاف‌دهی به 28 تا 37 درصد رسید. این مقادیر برای ساقه در تیمارهای مختلف در اوایل فصل رشد بین 38 تا 49 درصد و در شروع غلاف‌دهی 56 تا 71 درصد بود که حاکی از کاهش تخصیص ماده‌ی خشک به برگ‌ها و افزایش تخصیص ماده‌ی خشک به ساقه با پیشرفت نمو گیاه باقلا است.

کلیدواژه‌ها