اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی عراقی محله گرگان با تیمارهای کود نیتروژن در چهار سطح (شاهد، 90، 180 و 270 کیلوگرم در هکتار) و سه ژنوتیپ گندم تجن، فلات، 18-81N انجام شد. طرح آزمایش به صورت فاکتوریل بر مبنای بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در طی سال های 87- 1386 اجرا شد. نتایج نشان داد که ضریب خاموشی تحت تاثیر کود نیتروژن و رقم قرار نگرفت اما کود نیتروژن و رقم بر میزان کارایی مصرف نور تاثیر گذار بود، بدین ترتیب که بالاترین میزان کارایی مصرف نور مربوط به رقم N81-18در سطح کودی 90 کیلوگرم در هکتار برآورد شد. همچنین به میزان افزایش در سطوح کودی میزان شاخص سطح برگ و ماده خشک نیز افزایش یافت ولی نسبت افزایش در شاخص سطح برگ و ماده خشک برای سطوح کودی 90 کیلوگرم در هکتار نسبت به سطح 180 کیلوگرم در هکتار بسیار بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها