تاثیر محلول‌پاشی نانو ذرات اکسید آهن و روی بر رشد و محتوای یونی دو ژنوتیپ ذرت (Zea mays)در شوری های متفاوت خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش تأثیر محلول پاشی اکسید آهن و روی به دو شکل معمول و نانو ذرات بر واکنش دو ژنوتیپ (سینگل کراس704 وتوده بذری) ذرت در شوری های متفاوت خاک (صفر، 75 و 150 میلی مولار کلرید سدیم) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط گلدانی انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد شوری باعث کاهش سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، راندمان فتوشیمیایی، غلظت پتاسیم، آهن و روی در اندام هوایی و افزایش غلظت سدیم و نسبت غلظت سدیم به پتاسیم می-شود. اثر متقابل شوری و رقم بر سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، راندمان فتوشیمیایی و نسبت سدیم به پتاسیم معنی‌دار بود. محلول‌پاشی آهن و روی به شکل نانو ذرات وزن خشک اندام هوایی را به نسبت بیشتری در مقایسه بامحلول پاشی آهن و روی به شکل معمول آنها افزایش داد. کاربرد آهن به شکل نانو ذرات در شرایط غیرشور درجذب این عنصر توسط گیاه موثرتر بود ولی با افزایش شوری برتری شکل نانو کاهش یافت. تاثیر کاربرد نانو ذرات آهن و روی از نظر کاهش اثرات شوری بر غلظت روی در اندام هوایی نسبت به شکل معمول آنها بیشتر بود، ولیکن شکل نانو از نظر کاهش اثرات شوری بر غلظت آهن در اندام هوایی برتری نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که محلول پاشی آهن و روی به شکل نانو ذرات نسبت به شکل معمول آنها تاثیر بیشتری بر رشد گیاهان ذرت دارد. با این حال، شکل نانو از نظر تعدیل اثرات شوری بر رشد گیاه برتری نداشت.

کلیدواژه‌ها