مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

امروزه کاهش استفاده از علف‌کش‌ها و راهکارهای مختلفی مانند کاربرد خرد شده آنها که منجر به کاهش میزان مصرف می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. آزمایش گلخانه ای در دو نوبت جهت مقایسه کارایی مصرف یکباره و خرد شده علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل در کنترل علف هرز یولاف وحشی انجام و تاثیر فاصله زمانی بین دو کاربرد علف کش در رهیافت خرد شده و نسبت‌های مختلف مورد استفاده در هر کاربرد، بررسی شد. تجزیه داده‌ها با روش‌های مقایسه ED90 و مدل اختلاط انجام شد. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاربرد علف کش، کارایی آن در هر دو روش یکباره و خرد شده کاهش یافت ولی این کاهش در کاربرد یکباره شدیدتر بود. در میان نسبت‌های مختلف کاربرد، نسبت 75:25 تقریبا در تمام مراحل کاربرد، کارایی بیشتری در کنترل یولاف وحشی، داشت. ولی با توجه به مدل اختلاط نسبت 50:50 تنها نسبت هم کاهی بود که از سم پاشی در مراحل رشدی دیرهنگام یولاف وحشی (7 و 14 روز بعد از مرحله 2 برگی) ثبت شد. واکنش افزایشی در هر دو نسبت 50:50 و 75:25 در مراحل ابتدایی رشد (سم پاشی، 3 روز بعد از مرحله 2 برگی) رخ داد. با توجه به نتایج آزمایش، کارایی کاربرد خرد شده علف کش مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل، بیشتر از کاربرد یکباره آن بود.

کلیدواژه‌ها


1- شبکه اطلاع رسانی گندم. 1386. وزارت جهاد کشاورزی. http://www.iranwheat.ir/sath/archive/90/pdf90/29-11-90.pdf
2- Bradford, K. 2002. Low-rate split-applied herbicide treatments for Wild Oat (Avena fatua) control in wheat (Triticum aestivum). Weed Technology. 16: 149-155.
3- Dexter, A. G., and J. L. Luecke. 1999. Survey of weed control and production practices on sugarbeet in eastern North Dakota and Minnesota. Sugarbeet Research and Extension Reports: 30: 39-69.
4- Doll, J. D. 1983. Yellow Nutsedge Control in Field Crops. North Central Region Extension. Publication No. 220. 4 pp.
5- Ferna´ndez-Quintanilla, C. L., Navarrete, C. Torner, and M. J. Sa´nchez Del Arco. 1997. Avena sterilis en cultivos de cereales. In: Biologı´a de las Malas Hierbas de Espana (eds X Sans & C Ferna´ndez-Quintanilla), 4–17 Phytoma, Valencia, Spain: In Barroso J., Fernandez-quintanilla C., Ruiz D., Hernaiz P. and Rew L.J. 2004. Spatial stability of Avena sterilis ssp. Ludoviciana populations under annual applications of low rates of imazamethabenz. European Weed Research Society Weed Research. 44: 178–186.
6- Kudsk, P. 2002. Optimizing Herbicide Performance In: Weed Management Handbook (ed. REL Naylor), 9th ed. Blackwell Publishing, Oxford, UK. 323–344.
7- Kudsk, P., and J. C. Streibig. 2003. Herbicides- a- two edged sword. Weed Research. 43: 90-102.
8- Lockhart, S., and A. K. Howatt. 2004. Split applications of herbicides at reduced rates can effectively control wild oat (Avena fatua) in wheat. Weed Technology. 18:369-374.
9- Martin, M. P., and R. J. Field. 1988. Influence of time of emergence of wild oat on competition with wheat. Weed Research. 28:111-116.
10- Mathiassen, S. K., H. W. Ravn, and P. Kudsk. 2007. Is dose-splitting of graminicides as effective as a single application? Weed Research. 47:252-261.
11- Mekki, M. and G. D. Leroux. 1994. Activity of nicosulfiron and rimsulfuron and their mixture on field corn (Zea mays) and soybean (Glycine max) and seven weed species. Weed Science. 8: 436-440.
12- Miller, S. D., and H. P. Alley. 1987. Weed control and rotational crop response with AC 222,293. Weed Technology. 1:29-33.
13- Ramsdale, B. K. and C. G. Messersmith. 2002. Low-rate split applied herbicide treatments for wild oat (Avena fatua) control in wheat (Triticum aestivum). Weed Technology. 16: 149–155.
14- Ritz, C. and J. C. Streibig. 2005. Bioassay analysis using R. Journal of Statistical Software 12(5). URL http://www.jstatsoft.org/v12/i05/ .
15- Seefeldt, S. S., J. E. Jensen, and E. P. Furst. 1995. Log-logistic analysis of dose-response relationships. Weed Technology. 9:218-227.
16- Stoller, E. W. 1981. Yellow Nutsedge: A Menace in the Corn Belt. U.S. Department of Agriculture. ARS. Technical Bulletin No. 642. 16 pp.
17- Streibig, J. C., P. Kudsk, and J. E. Jensen. 1998. A general joint action model for herbicide mixtures. Pesticide Science. 53: 21-28.
18- http://www.bayercropscience.com.au/resources/uploads/label/file8664.pdf
CAPTCHA Image