مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

تنش شوری در مرحله جوانه زنی یک آزمون قابل اطمینان در ارزیابی تحمل بسیاری ازگونه ها است. از این رو، این پژوهش برای ارزیابی میزان تحمل به شوری دو رقم رایج گوجه فرنگی استان خراسان( خرم و موبیل) در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه در 6 سطح شوری صفر، 40، 80، 120، 160 و 200 میلی مولار کلرید سدیم به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد دو رقم از نظر تحمل به شوری با هم اختلاف معنی داری داشتند، به‌طوری که رقم خرم نسبت به رقم موبیل نسبت به شوری متحمل تر بود. رقم خرم تا غلظت 200 میلی مولار جوانه زنی داشت، درحالی که جوانه زنی رقم موبیل در غلظت نمک بیش از 120 میلی مولار کاملاً متوقف شد. تنش شوری بر تمام صفات مورد بررسی در هر دو رقم اثر معنی داری داشت، به‌طوری که با افزایش غلظت شوری متوسط زمان جوانه زنی افزایش، و سایر صفات مانند درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه و ساقه چه بطور معنی داری کاهش نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


1- الهی فرد، ا.، س. میجانی، س. خیراندیش، ا. کازرونی و س. تکاسی. 1392. بررسی خواب و تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی علف هرز دِرنه (Echinochloa colona). نشریه حفاطت گیاهان. جلد 27 شماره 3 صفحه 342- 350.
2- باقری کاظم آبادی، ع .، غ . سرمدنیا و ش . حاج رسولیها 1367 . بررسی عکس العمل تود ههای مختلف اسپرس نسبت به تنش های خشکی و شوری در مرحله جوانه زنی. مجله علوم و صنایع کشاورزی، 2 صفحه 41-55.
3- میر شمسی کاخکی، ا. فارسی، م. شهریاری، ف. و نعمتی، ح. 1382. برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش تلاقی دای آلل. مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد 20. شماره 3 صفحه 3- 12
4- محمدی، م. ع. لیاقت و مولوی، ح. 1389. بهینه سازی مصرف آب و تعیین ضرایب حساسیت گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج. مجله آب و خاک. جلد24. شماره 3 صفحه 583-592
. م، ابریشم چی، ع. گنجعلی .1387. بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی بذور گوجه فرنگی. علوم و صنایع کشاورزی , شماره 1 صفحه 89-95
5- Adams, P. 1991. Effects of increasing the salinity of the nutrient solution with major nutrients or sodium chloride on the yield, quality and composition of tomatoes grown in the Rockwood. Journal of Horticultural Science and Biotechnology
6- ., 64: 725-32.
7- Ayers, R.S. and D.W. Westcot. 1989. Water quality for agriculture, FAO irrigation and drainage paper. No. 29, Review1.
8- Chadho, K. and G. Rajender. 1995. Advance in Horticulture Medicinal and Aromatic Plants. Vol. 11. Maldorta. Pub. New Delhi.
9- Demir, I. and Mavi, K. 2008. Effect of salt and osmotic stresses on the germination of pepper seeds of different maturation stages. 2008. Brazilian Archives of Biology and Technology, 51: 897-902.
10- Foolad , M. R, and R. S. sing.1991. Comparison of salt tolerance during seed germination and vegetative growth in tomato by STL mapping. Genome 42:727- 734
11- Foolad, M. R. and R. A. Jones. 1991. Genetic analysis of salt tolerance during germination in Lycopersicon . The Applied Genetic 81: 821-326.
12- Foolad, M. R., P. Subbiah, C. Kramer, G. Hargrave, and G. Y. Lin. 2003. Genetic relationship among cold, salt and drought tolerance during seed germination in an interspecific cross of tomato. Euphytica, 130:199-206.
13- Fenando, E. P., C. Boero, M. Gallardo and J. A. Gonzalez. 2000. Effect of NaCl on germination, growth, and soluble sugar content in chenopodium quinoa Seeds. Botany Bulletin. 41:27-34.
14- faostat.fao.org.2011.
15- Katergi, N., J. W. Van Hoorn, A. Hamdy, F. Karam, and M. Mastrortilli. 1994. Effect of salinity on emergence and on water stress early seedling growth of sunflower and maize. Agricultural Water Management. 26: 81-91.
16- Machado Neto, N. B., Saturnino S. M., Bomfim, D. C.and Custodio, C. C. (2004), Water stress induced by Mannitol and Sodium chloride in Soybean cultivars. Brazilian Archieves of Biology and Technology. 47 (4), 521-529.
17- Maguire JD (1962). Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Sci 2:176-177.
18- Mahajan, S., and Tuteja, N. 2005. Cold, salinity and drought stresses: An overview. Archives of Biochemistry and Biophysics, 444: 139–158
19- Rehman, S., P. J. C. Harris, W. F. Bourne, and J. Wikin. 1997. The effect of sodium chloride on germination and the potassium and calcium contents of Acacia seeds. Seed Science and Technology. 25: 45-57.
20- Rezvani Moghaddam, P. and A. Koocheki. 2001. Research history on salt affected lands of Iran: Present and future prospects – Halophytic ecosystem –International symposium on prospects of saline agriculture in the GCC Countries. Dubai, UAE.
21- Tlig T, Gorai M, Neffati M (2008) Germination responses of Diplotaxis harra to temperature and salinity. Flora 203:421–428.