مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اهمیتت توزیع مکانی در روش های نمونه برداری، مدلسازی دینامیک جمعیت و مدیریت دراز مدت علفهای هرز اهمیت خاصی را برای روش های توصیف و آنالیز توزیع مکانی ایجاد کرده است. به همین منظور در سال ۱۳۸۱ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، علفهای هرز مزرعه ذرت در ۱۷۱ نقطه در بخشی به مساحت ۱ هکتار با استفاده از سیستم شبکه ای ۷ متر در ۷ متر در سه نوبت به ترتیب قبل از مدیریت پس رویشی، بعد از مدیریت پس رویشی و پیش از برداشت شناسائی و شمارش شدند...

CAPTCHA Image