بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

به منظور مطالعه مکانیسمهای رقابتی علفهای هرز سوروف و تاج خروس با لوبیا آزمایشی در سال زراعی ۸۰-۷۹ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تراکم تاج خروس (۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر مربع) و سه سطح تراکم سوروف (۱۰، ۲۰ و ۳۰ بوته در متر مربع) با یک تیمار شاهد بدون علف هرز در هر بلوک بودند، که در تراکم ثابت ۲۰ بوته در متر مربع لوبیا به صورت افزایشی اجراء شد. نتایج نشان دادند که تجمع ماده خشک، سرعت رشد، ارتفاع و سطح برگ لوبیا در داخل با سوروف وتاج خروس کاهش بسیار معنی داری یافت...

CAPTCHA Image