اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذرعلف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مصرف کودهای دامی یکی از مهمترین راه های آلوده شدن مزارع و باغات به بذر علف های هرز به شمار می رود و دراین رابطه دما و رطوبت از مهمترین عوامل موثر برماندگاری بذور در کود دامی می باشند. به منظور بررسی تاثیر دما و مدت نگهداری بذر در کودهای دامی، برماندگاری بذر علف های هرز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دما در پنج سطح (۲۵،۴۰،۵۰، ۶۰ و۷۰ درجه سانتیگراد)، مدت نگهداری بذر در کود در شش سطح (۲۵/۰، ۵/۰،۲، ۳، ۵ و۷ روز)، گونه های علف های هرز(تاج خروس ریشه قرمز، فالاریس مینور، سلمه تره و خاکشیر) و اثر وجود یا عدم وجود کود گاوی بودند. نتایج نشان دادند که در دمای C°۵۰ در طی ۵ روز نگهداری بذور در کود دامی، بذر همه گونه ها از بین رفتند. بذرهای سلمه تره در دمای C°۶۰ به مدت ۱۲ ساعت زنده ماندند. همچنین دما باعث کاهش متوسط زمان جوانه زنی بذور گردید. بین گونه ها از نظر تحمل دما و مدت نگهداری در کود اختلاف معنی داری مشاهده شد، که می تواند ناشی از تفاوت در خصوصیات ساختمانی و فیزیولوژیکی بذور باشد. بطور کلی دربین گونه ها از نظر تحمل دما و مدت نگهداری در کود دامی، سلمه تره مقاوم ترین و خاکشیر حساس ترین گونه بودند.