تاثیر تنش کم آبی و نیتروژن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر رشد رویشی و عملکرد گیاه همیشه بهار آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال ۱۳۸۵ اجرا گردید. تیمارها شامل تنش کم آبی در سه سطح (آبیاری پس از ۸۰،۴۰ و۱۲۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A) و نیتروژن در چهار سطح (۶۰،۳۰،۰و۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) بودند. نتایج نشان داد که تنش کم آبی بر ارتفاع گیاه، ارتفاع ساقه اصلی، تعداد ساقه فرعی، عملکرد گل، درصد وزنی گلبرگ به گل و نسبت وزن خشک گل به کل گیاه معنی دار (۰۱/۰ p≤) بود. بیشترین ارتفاع گیاه، ارتفاع ساقه اصلی، تعداد ساقه فرعی، درصد وزنی گلبرگ به گل، نسبت وزن خشک گل به کل گیاه و عملکرد گل (۲۴۰۶ کیلوگرم در هکتار) از سطح ۴۰ میلیمتر تبخیر بدست آمد. نیتروژن بر ارتفاع گیاه، ارتفاع ساقه اصلی، تعداد ساقه فرعی و عملکرد گل تاثبر معنی داری داشت. بالاترین ارتفاع گیاه، ارتفاع ساقه اصلی، تعداد ساقه فرعی و عملکرد گل (۱۵۴۶ کیلوگرم در هکتار) از سطح ۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بدست آمد. اثر متقابل تنش کم آبی و نیتروژن بر تعداد ساقه فرعی و عملکرد گل معنی داری بود. به نظر می رسد که در شرایط تنش کم آبی، مصرف کود نیتروژن تاثیرمحسوسی بر خصوصیات ریخت شناسی در گیاه همیشه بهار نداشت.