بررسی واکنش رقابتی سه رقم گندم به تراکم های مختلف یولاف وحشی (Avena ludovicianal)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی واکنش رقابتی سه رقم گندم با تراکم های مختلف یولاف وحشی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶در مزرعه هنرستان کشاورزی مه ولات اجرا شد. عوامل آ‍زمایش شامل سه رقم گندم (فلات، سپاهان و پیشتاز) و تراکم یولاف وحشی در ۵ سطح(۰، ۴۰،۲۰،۱۰،۵ بوته در متر مربع) بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین عملکرد در هر سه رقم در شرایط عاری از علف های هرز بدست آمد. رقم پیشتاز چه از نظر قابلیت رقابتی و چه از نظر خصوصیات رشدی و پتانسیل عملکرد نسبت به دو رقم دیگر برتری نشان داد، به طوری که در مقایسه بین سه رقم گندم در تیمار ۴۰ بوته یولاف وحشی در متر مربع باعث کاهش عملکرد ۶۶/۴۴% در رقم فلات،۶/۴۲% در رقم سپاهان و۱۲/۳۴% در رقم پیشتاز نسبت به شاهد بدون علف هرزگردید. با افزایش تراکم یولاف وحشی، کاهش رشد رویشی و زایشی شدت یافت و در تراکم ۴۰ بوته در متر مربع کاهش عملکرد دانه و بیولوژیک معنی دار (p<%۵) بود. به نظر می رسد که یولاف وحشی با اثر بر روی تعداد پنجه های بارور، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه تولیدی در هر سنبله گندم، به دلیل سایه اندازی و رقابت در طول فصل رشد وتاثیر بر مراحل زایشی گندم سبب کاهش عملکرد و شاخص برداشت درتمامی ارقام مورد استفاده شده باشد. شدت کاهش در عملکرد، با توجه به خصوصیات رقابتی و مورفولوژیکی در هر رقم متفاوت بود.