اثر تراکم بوته وآرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظوربررسی اثرتراکم والگوهای کاشت برعملکرد واجزای عملکرد دوهیبریدذرت آزمایشی درسال ۱۳۸۲درمرکزتحقیقات کشاورزی گریزه واقع در شهر سنندج به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرارانجام شد. این آزمایش دارای سه فاکتورتراکم (درسه سطح؛ ۶۵۰۰۰، ۷۵۰۰۰و۸۵۰۰۰ بوته درهکتار)، الگوی کاشت (درسه سطح؛ معمولی: کاشت دروسط پشته های بافاصله ۷۵ سانتیمتر؛ پشته های عریض: کاشت درطرفین پشته های عریض با حذف یک درمیان جویچه های آبیاری وزیگزاگ: کاشت دوردیفه به صورت زیگزاگ بافاصله ۲۰ سانتیمتربرروی پشته های بافاصله ۷۵سانتیمتر) وهیبرید ذرت (دردو سطح KSC۷۰۰ و KSC۷۰۴) بود. طبق نتایج آزمایش افزایش تراکم موجب افزایش معنی دارعملکرددانه شد. بیشترین عملکرددانه ازبالاترین تراکم بدست آمد ولی بین دو تراکم دیگر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تراکم تاثیر معنی داری براجزاء عملکرد وحتی شاخص برداشت نداشت. تاثیرالگوی کاشت برعملکرددانه معنی داربود. الگوی کاشت زیگزاگ دارای بیشترین والگوی کاشت یک درمیان دارای کمترین عملکرددانه بود. به استثنای وزن هزاردانه وشاخص برداشت که برتری با الگوی کاشت زیگزاگ بود. الگوهای کاشت ازنظرسایراجزاء عملکرد تفاوت معنی داری نداشتند. دو هیبریدازنظرعملکرددانه، تعداد بلال دربوته، تعداددانه دربلال باهم اختلاف معنی داری نداشتند. ازنظر تعداد ردیف دانه دربلال هیبرید KSC۷۰۰، ولی ازنظرتعداد دانه درردیف بلال، وزن هزاردانه وشاخص برداشتKSC۷۰۴ دارای برتری بود. دربین تیمارهای مختلف بیشترین عملکرددانه مربوط به هیبرید۷۰۴ درتراکم ۸۵۰۰۰ بوته درهکتاردرالگوی کاشت زیگزاگ بود.