تعیین روابط میان عملکرد و برخی از اجزای عملکرد نخود زراعی(Cicer arietinum L.) با استفاده از تجزیه علیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین روابط بین عملکرد و برخی از اجزای عملکرد نخود با استفاده از تجزیه همبستگی و علیت صورت گرفت. آزمایش در مزرعه آزمایشی خرکه سنندج در سال ۱۳۸۵ انجام شد. در این مطالعه از ۳۶ رقم نخود استفاده شد. آزمایش در قالب طرح لاتیس سه گانه پیاده گردید. نتیجه آزمایش نشان داد که روابط مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با صفات تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت وجود دارد. همچنین همبستگی منفی و غیر معنی داری بین عملکرد دانه با صفات وزن صد دانه، تعداد شاخه های اولیه، تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا اولین غلاف و روز تا رسیدگی مشاهده شد. مطابق تجزیه علیت اثرات مستقیم، قوی و معنی داری از طرف صفات شاخص برداشت (۹۰۱/۰)، عملکرد بیولوژیک (۱۹۴/۰) و تعداد غلاف در گیاه (۰۴۸/۰) بر روی عملکرد دانه مشاهده گردید.