زعفران: بررسی ۷۰ سال پژوهش در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

علیرغم قدمت هزاران ساله کشت زعفران در مناطق مختلف ایران به ویژه به عنوان یک محصول بومی در مناطق جنوبی و مرکزی خراسان، پژوهشهای مرتبط بااین محصول تنها از حدود ۷۰ سال پیش آغاز شده است. با توجه به گذشت حدود ۱۵ سال از آخرین بررسی پژوهشها در زمینه زعفران و نیز شتاب نسبتا مناسب تحقیقات در جنبه های مختلف آن، این بررسی انجام پذیرفت. گرچه در سالهای آغازین، پژوهشها بسیار محدود و عمدتا مرتبط با مسائل زراعی بود اما این بررسی نشان می دهد که سهم قابل توجهی از پژوهشهای زعفران در سالهای اخیر به مسائل ژنتیکی، کشت بافت، جنبه های فراوری و مسائل اقتصادی زعفران معطوف گشته است...

CAPTCHA Image