تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی

2 دانشکده کشاورزی کرج

3 کرج

4 دانشگاه تهران

5 موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

این برری به منظور مطالعه نقش میزان نسبی آب (RWC) و کاهش دمای کانوپی (CTD) در تحمل تنش رطوبتی در مراحل مختلف نمو ژنوتیپ های تریتیکاله هگزاپلوئید در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال زراعی (۸۲-۱۳۸۰) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد اجرا شد. فاکتور اصلی محدودیت رطوبتی در مراحل مختلف نمو، شامل: L۱ - شرایط بهینه رطوبتی، L۴, L۳, L۲ قطع آبیاری و استفاده از باران گیر به ترتیب در مراحل یک برگی تا برجستگی دوگانه، بر جستگی دوگانه تا ظهور بساک ویس از مرحله ظهور بساک...

CAPTCHA Image