تاثیر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای بهاره در شرایط آب و هوایی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای بهاره (Brasica napus) در شرایط آب و هوایی تبریز آزمایشی در سال ۱۳۸۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تبریز به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. چهار تیمار آبیاری شامل ۱- آبیاری کامل ۲- آبیاری در هنگام کاشت و ساقه رفتن ۳- آبیاری در هنگام کاشت و گلدهی و ۴- آبیاری در هنگام کاشت و پر شدن دانه در کرت های اصلی وسه رقم کلزای بهاره شامل رقم زود رس Hyola ۴۰۱، متوسط رس Option ۵۰۱ و دیر رس PF۷۰۴۵/۹۱ به میزان ۲۱۵۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد...

CAPTCHA Image