مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های رایج و کم‌نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه اثرات زیست‌محیطی بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج زعفران در استان خراسان رضوی انجام شد. نهاده‌های مصرفی با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد. ارزیابی چرخه حیات بر اساس روش ISO14044، در چهار گام شامل مشخص‌سازی اهداف و حوزه عمل، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات و تلفیق، نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج محاسبه گردید. گروه‌های تأثیر مورد مطالعه شامل گرمایش جهانی، اسیدی شدن و اوتریفیکاسیون بودند. واحد کارکردی معادل یک کیلوگرم گل در نظر گرفته شد. انتشار مستقیم و غیرمستقیم N2O و انتشار N2O تحت تاثیر آبشویی و تصعید برای نظام‌های مختلف محاسبه شدند. کای مربع و ضریب همبستگی پیرسون نیز محاسبه شدند. نتایج نشان داد که عملکرد گل در سیستم‌های تحت مدیریت رایج در مقایسه با سیستم-های ارگانیک 71 درصد بالاتر بود. پتانسیل اوتریفیکاسیون در بوم‌نظام آبی برای نظام رایج برابر با 07/15 کیلوگرم معادل PO4 به ازای یک کیلوگرم گل محاسبه شد که 34 درصد بیشتر از نظام ارگانیک بود. شاخص بوم‌شناخت برای نظام‌های ارگانیک و رایج به ترتیب 72/2 و 51/3 EcoX به ازای یک کیلوگرم گل محاسبه شد. سهم گروه‌های تأثیر گرمایش جهانی، اسیدی شدن و اوتریفیکاسیون در بوم‌نظام‌های خشکی و آبی از مجموع شاخص بوم‌شناخت در نظام رایج به ترتیب 16، 7، 8 و 69 درصد و برای نظام ارگانیک به ترتیب 17، 7، 8 و 68 درصد محاسبه شد. بالاترین ضریب همبستگی پیرسون برای عملکرد گل و مصرف سوخت با 824/0+ ثبت گردید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1400