اثرات نانو سیلیس و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (.Vigna radiata L) در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، ایران

3 بخش نانو تکنولوژی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

خشکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی است که رشد و عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استفاده از نانو ذرات می‌تواند به‌عنوان راهکاری در تعدیل اثرات تنش خشکی مؤثر واقع شود. بنابراین به‌منظور بررسی اثر الگوی کاشت، تنش خشکی و کاربرد نانوذرات سیلیس و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت و ماش آزمایشی به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران انجام شد. عامل اصلی تنش خشکی در دو سطح آبیاری کامل (60 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تنش خشکی (85 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A)، عامل فرعی پنج آرایش‌ مختلف کشت: (کشت خالص ذرت (C100)، و تیمارهای کشت مخلوط ذرت 80%: ماش 40% (C80: M40)، ذرت %80: ماش 60% (C80:M60)، ذرت 50%: ماش 50 % (C50:M50) و کشت خالص ماش (V100) و عامل فرعی-فرعی چهار تیمار نانوذرات سیلیس (Si)+ سالیسیلیک اسید (Sa)، نانو ذرات سیلیس ((Si، سالیسیلیک اسید تجاری (Sa) و شاهد (بدون کود: C) بود. محلول‌پاشی نانو ذرات نیز به‌صورت برگ مصرف انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ذرت در تیمار تک‌کشتی ذرت، کود ترکیبی نانو Si + Sa و آبیاری کامل به‌دست آمد که 179 درصد بیشتر از کمترین تیمار (کشت مخلوط C50%:M50%، شاهد و تنش خشکی) بود. بیشترین عملکرد دانه ماش نیز در تیمار تک‌کشتی ماش، کاربرد کود ترکیبی نانو Si + Sa و آبیاری کامل به‌دست آمد. در نتایج آزمایش مشاهده شد در شرایط تنش خشکی کاربرد تیمارهای تغذیه‌ای نسبت به عدم کاربرد آن‌ها منجر به افزایش عملکرد دانه و بیولوژیک در ذرت و ماش گردید. بیشترین میزان نسبت برابری زمین نیز در آبیاری کامل و کشت مخلوط 60C80:M و تیمار کودی نانو  Si + Sa(57/1) حاصل شد. با توجه به این نتایج، استفاده از نانوکودها با توجه به میزان اندک کود مصرفی و کاربرد سالیسیلیک در کنترل تنش خشکی راهکار مناسبی برای کاهش نهاده‌های مصرفی و دستیابی به کشاورزی پایدار می‌باشد. از طرفی کشت مخلوط ماش و ذرت با ایجاد تنوع و بهره‌وری بالاتر در استفاده از زمین به دلیل تولید LER بیشتر از یک در شرایط تنش خشکی و آبیاری کامل، می‌تواند در شرایط تنش خشکی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Open Access

©2023 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Aldesuquy, H. S., Abbas, M. A., Abo-Hamed, A. A., Elhakem, A. H., & Alsokari, S. S. (2012). Glycine betaine and salicylic acid induced modification in productivity of two different cultivars of wheat grown under water stress. Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 8, 72-89.
 2. Alibakhshi, E., & Mirzakhani, M. (2016). Mixed cropping of legumes and maize by the use of urea. Journal of Crop Ecophysiology, 10(3), 567-583.
 3. Alizadeh, A., & Kamali, G. A. (2007). Water Needs of Plants in Iran. Imam Reza Publications, Mashhad, Iran.
 4. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome, 300(9), D05109.
 5. Amanullah, R., Khalid, S. H., Khalil, F., Elshikh, M. S., Alwahibi, M. S., Alkahtani, J., Imranuddin, & Imran. (2021). Growth and dry matter partitioning response in cereal‑legume intercropping under full and limited irrigation regimes. Scientific Reports, 11, 12585. https://doi.org/10.1038/s41598-021-92022-4
 6. Amanullah, R., Lidman, C., Rubin, D., Aldering, G., Astier, P., Barbary, K., Burns, M. S., Conley, A., Dawson, K. S., Deustua, S. E., Doi, M., Fabbro, S., Faccioli, L., Fakhouri, H. K., Folatelli, G., Fruchter, A. S., Furusawa, H., Garavini, G., Goldhaber, G., Goobar, A., Groom, D. E., Hook, I., Howell, D. A., Kashikawa, N., Kim, A. G., Knop, R. A., Kowalski, M., Linder, E., Meyers, J., Morokuma, T., Nobili, S., Nordin, J., Nugent, P. E., Östman, L., Pain, R., Panagia, N., Perlmutter, S., Raux, J., Ruiz-Lapuente, P., Spadafora, A. L., Strovink, M., Suzuki, N., Wang, L., Wood-Vasey, W. M., & Yasudal. N. (2010). Spectra and Hubble Space Telescope light curves of six type Ia supernovae at 0.511< z < 1.12 and the Unioncompilation. Journal of Astrophys, 716, 712.
 7. Amiour, N., Imbaud, S., Clement, G., Agier, N., Zivy, M., Valot, B., Balliau, T., Armengaud, P., Quillere, I., Canas, R., Tercet-Laforgue, T., & Hirel, B. (2012). The use of metabolomics integrated with transcriptomic and proteomic studies for identifying key steps involved in the control of nitrogen metabolism in crops such as maize. Journal of Experimental Botany, 63, 5017-33. https://doi.org/10.1093/jxb/ers186.
 8. Amiri Deh Ahmadi, S. R., Parsa, M., & Ganjeali, A. (2010). The effects of drought stress at different phenology stage on morphological traits and yield components of a chickpea (Cicer arietinum) under greenhouse conditions. Iranian Journal of Field Crops Research, 8, 301-317. https://doi.org/10.22067/gsc.v8i1.7406
 9. Aqaei, P., Weisany, W., Diyanat, M., Razmi, J., & Struik, P. C. (2020). Response of maize (Zea mays) to potassium nano-silica application under drought stress, Journal of Plant Nutrition. https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1727508
 10. Arouiee, H., Nasseri, M., Neamati, H., & Kafi, M. (2014). Effects of silicon on salinity tolerance in fenugreek (Trigonella foenum- graecum). Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 104, 165-172.
 11. Aziz, A., Abou-Elela, M., Usama El-Razek, A. A., & Khalil, H. E. (2012). Yield and its components of maize/soybean intercropping systems as affected by planting time and distribution. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6, 238-245.
 12. Banik, P., Midya, A., Sarkar, B. K., & Ghase, S. S. (2006). Wheat and chickpea intercropping systems in additive series experiment: advantages and smothering. Agronomy Journal, 24, 324-332.
 13. Bargaz, A., Nasielski, J., Isaac, M. E., Jensen, E. S., & Carlsson, G. (2021). Faba bean variety mixture can modulate faba bean–wheat Intercrop Performance Under Water Limitation. Frontiers in Agronomy, 3, 655973. https://doi.org/10.3389/fagro.2021.655973
 14. Barros, T. C., De Mello Prado, R., Garcia Roque, C., Ribeiro Barzotto, G., & Wassolowski, C. R. (2018). Silicon and salicylic acid promote different responses in legume plants. Journal of Plant Nutrition, 41, 2116-2125.
 15. Bedoussac, L., Journet, E., Hauggaard-Nielsen, H., Naudin, C., Corre-Hellou, G., Jensen, E. S., Prieur, L., & Justes, E. (2015). Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development, 35, 911-935. https://doi.org/10.1007/s13593-014-0277-7
 16. Bukhari, M. A., Ahmad, Z., Ashraf, M. Y., Afzal, M., Nawaz, F., Nafees, M., Jatoi, W. N., Malghani, N. A., Shah, A. N., & Shah, A. (2021). Silicon mitigates drought stress in wheat (Triticum aestivum) through improving photosynthetic pigments, biochemical and yield characters. Silicon, 13, 4757-4772. https://doi.org/10.1007/s12633-020-00797-4
 17. Bybee-Finley, K., & Ryan, M. R. (2018). Advancing intercropping research and practices in industrialized agricultural landscapes. Agriculture, 8, 80. https://doi.org/10.3390/agriculture8060080
 18. Daneshman, F., Arvin., M. J., Keramat., B., & Momeni, N. (2012). Interactive effects of salt stress and salicylic acid on germination and plant growth parameters of maize (Zea mays) under field conditions. Plant Process and Function, 1(1), 56-70.
 19. Darvizheh, H., Zahedi, M., & Abbaszadeh, B. (2019). Effects of foliar application of salicylic acid and spermine on the growth and root morphological characteristics of purple coneflower (Echinacea purpurea) under drought stress. Journal of Plant Process and Function, 8(30), 225-242.
 20. Eskandari, H., Alizadeh Amrai, A., & Kazemi, K. (2019). The effect of drought stress due to partial root irrigation on water use efficiency and grain yield of corn (Zea mays) and mung bean (Vigna radiate L.) in different intercropping patterns. Environmental Stress in Crop Science, 12(1), 29-40. https:// doi.org/10.22077/escs.2018.1133.1233
 21. Eslami Khalili, F., Pirdashti, H., & Motaghian, A. (2011). Evaluation of barley (Hordeum vulgare) and faba bean (Vicia faba L.) yield in different density and mixture intercropping via competition indices. Journal of Agroecology, 25, 94-105.
 22. Fallah, S., Kakoulvand, R., & Abasi souraki, A. (2018). Effect of plant competition on yield and yield components of black cumin and fenugreek under drought stress conditions. Journal of Plant Production Science, 25(2), 35-51. https://doi.org/10.22069/jopp.2018.12836.2154
 23. Farahbakhsh, H., & Shamsaddin Saiid, M. (2011). Effect of seed priming with NaCl on maize germination under different saline conditions. African Journal of Agricultural Research, 66095-6099.
 24. Farnia, A., Noormohammadai, G., Naderi, A., Darvish, F., & Majidi-Hervan, I. (2006). Effect of drought stress and strains of Bradyrhizobium japonicum on grain yield and associated characteristics in soybean in Borujerd. Iranian Journal of Crop Sciences, 8(3), 201-214.
 25. Farooq, M., Gogoi, N., Barthakur, S., Baroowa, B., Bharadwaj, N., Alghamdi, S. S., & Siddique, K. H. M. (2017). Drought stress in grain legumes during reproduction and grain Journal of Agronomy and Crop Science, 203, 81-102. https://doi.org/10.1111/jac.12169
 26. Ghanbari, A., Ghadiri, H., Ghafari Moghadam, M., & Safari, M. (2010). Study of intercropping of corn (Zea mays) and squash (Cucurbita sp.) and its effect on weed control. Iranian Journal of Field Crop Science, 41(1), 43-55. (in Persian).
 27. Gholi Nejad, A., Yadavi, A., Movahhedi Dehnavi, M., & Farajee, H. (2018). The effect of additive intercropping on yield and yield components of sweet corn (Zea maysvar. Saccharata) and mungbean (Vigna radiate L.) and weed biomass. Journal of Agroecology, 10(1), 120-134. https://doi.org/10.22067/jag.v10i1.54036
 28. Gliessman, S. R. (1990). Agroecology: Researching the Ecological Basis for Sustainable Agriculture. Springer-Verlag, New York 380 pp.
 29. Gomaa, M. A., Kandil, E. E., El-Dein, A. A. M. Z., Abou-Donia, M. E. M., Ali, H. M., & Abdelsalam, N. R. (2021). Increase maize productivity and water use efficiency through application of potassium silicate under water stress. Scientific Reports, 11, 224. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80656-9
 30. Hafez, E. M., Osman, H. S., Gowayed, S. M., Okasha, S. A., Omara, A. E. -D., Sami, R., Abd El-Monem, A. M. & Abd El-Razek, U. A. (2021). Minimizing the adversely impacts of water deficit and soil salinity on maize growth and productivity in response to the application of plant growth-promoting rhizobacteria and silica nanoparticles. Agronomy, 11, 676. https://doi.org/10.3390/agronomy11040676
 31. Hamd Alla, W. A., Shalaby, E. M., Dawood, R. A., & Zohry, A. A. (2014). Effect of cowpea (Vigna sinensis) with maize (Zea mays L.) intercropping on yield and its components. World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 8(11), 1170-1176.
 32. Hamzei, J., & Seyedi, M. (2013). Evaluation of barley (Hordeum vulgare) and chickpea (Cicer arietinum L.) intercropping systems using advantageous indices of interference conditions. Journal of Agriculture Science, 6, 1-12.
 33. Hashemi Dehkourdi, E., Mousavi, M., Moallemi1, N., & Ghafariyan moghareb, M. H. (2017). Effect of nanoparticles of titanium dioxide (anatase) on physiological characteristics of strawberry (Fragaria ananassa v.Queen Elisa) in hydroponic condition. Journal of Plant Process and Function, 5(16), 1-8.
 34. Heydari, H., Alizadeh, Y., & Fazeli, A. (2019). Effect of seed pretreatment and foliar application of salicylic acid on some physiological characteristics and yield of mung bean (Vigna radiata) under drought stress conditions. Journal of Plant Producion, 26(2), 127-141. https://doi.org/10.22069/jopp.2019.14863.2327
 35. Hu, F., Feng, F., Zhao, C., Chai, Q., Yu, A., Yin, W., & Gan, Y. (2017). Integration of wheat-maize intercropping with conservation practices reduces CO2 emissions and enhances water use in dry areas. Journal of Soil Tillage Research, 169, 44-53.
 36. Janmohammadi, M., Yousefzadeh, S., Dashti, Sh., & Sabaghnia, N. (2017). Effects of exogenous application of nano particles and compatible organic solutes on sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Botanica Serbica, 41(1), 37-46.
 37. Javanmard, A., Dabbagh Mohammadi Nasab, A., Javanshir, A., Moghaddam, M., & Janmohammadi, H. (2012). Effects of Maize Intercropping with legumes on forage yield and quality. Sustainable Aagricultural and Production Science, 22(3), 137-149. (in Persian).
 38. Jensen, E. S., Carlsson, G., & Hauggaard-Nielsen, H. (2020). Intercropping of grain legumes and cereals improves the use of soil N resources and reduces the requirement for synthetic fertilizer N: a global-scale analysis. Agronomy for Sustainable Development, 40, 1-9. https://doi.org/10.1007/s13593-020-0607-x
 39. Kalantari khandani, A., Kocheki, A. R., & Nasiri Mahalati, M. (2018). Effects of maize-soybean cultivars as replacement series in intercropping on yield and land equivalent ratio. Journal of Applied Crop Research, 31(2), 21-45.
 40. Kalteh, M., Alipour, Z. T., Ashraf, S., Aliabadi, M. M., & Nosratabadi, A. F. (2014). Effect of silica nanoparticles on basil (Ocimum basilicum) under salinity stress. Journal of Chemical Health Risks, 4, 49-55.
 41. Kamalvandi, S., & Mirshekari, F. (2013). Effect of drought stress on yield and yield components of mung cultivars. Journal of Plant Production Science, 4(2), 14-18.
 42. Kaur, S., Gupta, A. K., & Kaur, N. (2005). Seed priming increases crop yield possibly by modulating enzymes of sucrose metabolism in chickpea. Journal of Agronomy and Crop Science, 191, 81-87.
 43. Khadim, S. A., Ramroudi, M., Golavi, M., & Rusta, M. J. (2011). The effect of drought stress and different proportions of manure and superabsorbent polymer application on yield and yield components of grain corn (Zea mays). Iranian Journal of Field Crop Science, 42(1), 115-123.
 44. Khoramivafa, M., Eftekharinasab, N., Sayyadian, K., & Najaphy, A. (2011). Water use efficiency in medicinal pumpkin (Cucurbita pepo var. styriac)/ chickpea (Cicer arietinum L.)- lentil (Lens esculenta Moench.) intercropping system associated with several nitrogen levels. Journal of Agroecology, 3(2), 245-253. (in Persian). https://doi.org/10.22067/jag.v3i2.13533
 45. Layek, J., Das, A., Mitran, T., & Nath, C. (2018). Cereal+legume intercropping: an option for improving productivity and sustaining soil health. in Legumes for Soil Health and Sustainable Management (eds. Meena et al.) 347-386 (Springer, 2018). https://doi.org/10.1007/978-981-13-0253-4_11
 46. Li-li, M., Li-Zhen, Z., Si-ping, Z., Evers, J. B., Vanderwerf, W., Jiug, W. J., Hong-quang, S., Zhi Cheng, S., & Spiertz, H. (2017). Resource use efficiency, ecological intensification and sustainability of intercropping systems. Journal of Integrative Agriculture, 14(8), 1542-1550.
 47. Lithourgidis, A. S., & Dordas, C. A. (2010). Forage yield, growth rate, and nitrogen uptake of faba bean intercrops with wheat, barley, and rye in three seeding ratios. Crop Science, 50, 2148-2158. https://doi.org/10.2135/cropsci2009.12.0735
 48. Lotfi, R., Ghassemi-Golezani, K., & Najafi, N. (2018). Grain filling and yield of mung bean affected by salicylic acid and silicon under salt stress. Journal of Plant Nutrition, https://doi.org/10.1080/01904167.2018.1457686
 49. Mabudi Bilesuar, H., & Zehtab Salmasi, S. (2017). Evaluation of yield and advantages of corn (Zea mays) and sweet basil (Ocimum basilicum L.) intercropping. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science, 27(1), 1-11.
 50. Machiani, M. A., Javanmarda, A., Morshedloo, M. A., & Maggi, F. (2018). Evaluation of competition, essential oil quality and quantity of peppermint intercropped with soybean. Industrial Crops and Products, 111, 743-754. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.11.052
 51. Mahmoodi, K., Alizadeh, Y., Abdul-Hamid, H., & Naji, H. R. (2020). Effect of nano Sio2 on physiological features of Pistacia atlantica Mutica under drought stress. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 26(4), 85-100. https://doi.org/10.22069/jwfst.2020.13986.1715
 52. Mazaheri, D., Madani, A., & Oveysi, M. (2006). Assessing the land equivalent ratio (LER) of two corn (Zea mays) varieties intercropping at various nitrogen levels in Karaj, Iran. Central European Agriculture, 7(2), 359-364.
 53. Mehrabian moghadam, N., Arvin, M. J., Khajouinejad, G. H., & Maghsoudi, K. (2011). Effect of salicylic acid on growth and forage and grain yield of maize under drought stress in field conditions. Seed and Plant Production, 27(2), 41-55.
 54. Miri, H. R., Shokani, M. M., & Armin, M. (2016). Reaction of yield and yield components of maize under relative drought of root and potassium fertilizer. Journal of Agronomy, 111, 35-43.
 55. Mohavieh Assadi, N., Bijanzadeh, E., Behpouri, A., & Barati, V. (2020). Effect of relay intercropping of chickpea (Cicer arietinum) with barley (Hordeum vulgare L.) on biochemical traits and yield under late season drought stress. Iranian Journal of Pulses Research, 11(2), 164-182. https://doi.org/10.22067/ijpr.v11i2.78361
 56. Mojadam, M., & Modhej, A. (2012). Effect of nitrogen level on water use efficiency yield and yield component of maize in optimum and drought stress conditions. Iranian Journal of Field Crops Research, 10(3), 546-554.
 57. Moradi, A., Ahmadi, A., & Hossein Zadeh, A. (2008). Agro-Physiological Responses of Mung Bean (cv. Partov) to Severe and Moderate Drought Stress Applied at Vegetative and Reproductive Growth Stages. Journal of Water and Soil Science, 12(45), 659-671.
 58. Naderi, M. R., & Abedi, A. (2012). Application of Nanotechnology in agriculture and refinement of environmental pollutants. Journal of Nanotechnology, 11(1), 18-26. (in Persian).
 59. Noryani, H. (2013). Effect of water deficit stress on yield and yield components of mung bean in different planting densities. Crop Physiology Journal, 18, 35-47.
 60. Nyawade, S., Gitari, H. I., Karanja, N. N., Gachene, C. K. K., Schulte-Geldermann, E., Sharma, K., & Parker, M. L. (2020). Enhancing Climate Resilience of Rain-Fed Potato Through Legume Intercropping and Silicon Frontiers in Sustainable Food Systems, 4, 566345. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.566345
 61. Raghara, H., & Mousavi, S. G. H. (2018). The effect of drought stress and application of humic and salicylic acid on physiological traits, yield and yield components of corn (Zea mays). Journal of Plant Environmental Physiology, 13(50), 87-101. (in Persian).
 62. Rea, R. S., Islam, M. R., Rahman, M. M., Nath, B., & Mix, K. (2022). Growth, Nutrient Accumulation, and Drought Tolerance in Crop Plants with Silicon Application: A Review. Sustainability, 14, 4525. https://doi.org/10.3390/su14084525
 63. Ren, Y., Wang, X., Zhang, S., Palta, J. A., & Chen, Y. (2017). Influence of spatial arrangement in maize-soybean intercropping on root growth and water use efficiency. Plant and Soil, 415, 131-144.
 64. Renwick, L. L. R., Kimaro, A. A., Hafner, J. M., Rosenstock, T. S., & Gaudin, A. C. M. (2020). Maize-Pigeonpea Intercropping Outperforms Monocultures Under Drought. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4, 562663. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.562663
 65. Sabaghnia, N., Javanmard, A., Janmohammadi, M., & Nouraein, M. (2018). The Influence of nano-TiO2 and Nano-Silica Particles Effects on Yield and Morphological Traits of Sunflower. Helia Journal, 41(69), 213-225. https://doi.org/10.1515/helia-2018-0010
 66. Sadeghipour, A., & Mr, P. (2014). Investigating the effect of drought stress and application of magnetic water on mung bean yield and yield components. Crop Production Research Journal, 6(1), 79-86.
 67. Said, T., & Hamd-Alla, W. A. (2018). Impact of Foliar Spraying with Antioxidant and Intercropping Pattern of Maize and Soybean on Yields and its Attributes. Journal of Plant Production 9(12), 1069-1073.
 68. Shojaei, H., & Makarian, H. (2015). Effect of nano and non-nano zinc oxide spraying on mung bean (Vigna radiata) yield and yield components under drought stress  condition. Iranian Journal of Field Crops Research, 12(4), 727-737.
 69. Shokri, S., Hooshmand, A., Golabi, M., Alemzadeansari, N., & Struve, D. (2022). Effect of sSilica nNanoparticles on Yield of Cucumber (Cucumis sativus) in Ahvaz region. Agricultural Science and Sustainable Production, 32(1), 279-292. (in Persian).
 70. Siame, R., Mirshekari, B., Farah Vash, F., Rashidi, V., and Tarinzhad, A. R. (2017). The effect of seed priming with salicylic acid and water deficit tension on enzyme activity and yield of grain corn. Crop Physiology Journal, 9(34): 23-35. (in Persian).
 71. Siddiqui, M. H., Al-Whaibi, M. H., Firoz, M., & Al-Khaishany, M. Y. (2015). Role of nanoparticles in plants. In: Siddiqui, M.H., Al-Whaibi, M.H., Mohamed, H., Mohammad, F. (eds) Nanotechnology and Plant Sciences, Springer International Publishing, Berlin, pp. 19-35.
 72. Stolz, E., & Nadeau, E. (2014). Effect of intercropping on yield, weed incidence, forage quality and soil residual N inorganically grown forage maize (Zea mays) and faba bean (Vicia faba L.). Field Crops Research, 169, 21-29.
 73. Ullah, A., Bakht, J., Shafi, M., & Islam, W. A. (2002). Effect of various irrigation levels on different chickpea varieties. Asian Journal of Plant Science, 4, 355-357.
 74. Undie, U. L., Uwah, D. F., & Attoe, E. E. (2012). Effect of intercropping and crop arrangment on yield and productivity of late season maize/soybean mixtures in the humid environment of south southern Nigeria. Journal of Agriculture Science, 4, 37-50.
 75. Vaculikova, M., Tandy, M., Vaculik, S., Luxova, M., & Schulin, R. (2016). Alleviation of antimonate (SbV) toxicity in maize by silicon (Si). Environmental and Experimental Botany, 128, 11-17. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2016.04.001
 76. Wang, G. P., Li, F., Zhang, J., Zhao, M. R., Hui, Z., & Wang, W. (2010). Overaccumulation of glycine betaine enhances tolerance of the photosynthetic apparatus to drought and heat stress in Photosynthetica, 48, 30-41.
 77. Wani, S. H., Singh, N. B., Haribhushan, A., & Mir, J. I. (2013). Compatible solute engineering in plants for abiotic stress tolerance-role of glycine betaine. Current Genomics, 14: 157-161.
 78. Wezel, A., Casagrande, M., Celette, F., Vian, J. F., Ferrer, A., & Peigné, J. (2014). Agroecological practices for sustainable agriculture. A review. Agronomy for Sustainable Development, 34, 1-20. https://doi.org/10.1007/s13593-013-0180-7
 79. Xie, J., Wang, L., Li, L., Anwar, S., Luo, Z., Zechariah, E., & Kwami Fudjoe, S. (2021). Yield, economic benefit, soil water balance, and water use efficiency of intercropped maize/potato in responses to mulching practices on the semiarid loess plateau. Agriculture, 11, 1100. https://doi.org/10.3390/agriculture11111100
 80. Yuvakkumar, R., Elango, V., Rajendran, V., Kannan, N., & Prabu, (2011). Influence of nanosilica powder on the growth of maize crop (Zea Mays L.). International Journal of Green Nanotechnology, 3, 180-190.
 81. Zareyi, B., Kiarostami, Kh., Hosseinzadeh Namin, M., & Sorahinobar, M. (2020). Effect of silicon nanoparticles on some physiological parameters of saffron corm (Crocus sativus). Journal of Applied Biology, 33(2), 52-77.
 82. Zhang, F. Y., Zhao, P. T. W. X. N., & Cheng, X. F. (2012). Water-saving mechanisms of intercropping system in improving cropland water use efficiency. Chinese Journal of Applied Ecology, 23, 1400-1406.
 83. Zhao, C., Fan, Z., Coulter, J. A., Yin, W., Hu, F., & Yu, A. (2020). High maize density alleviates the inhibitory effect of soil nitrogen on intercropped pea. Agronomy, 10, 248.
 84. Zhu, J. K. (2002). Salt and drought stress signal transduction in plants. Annual Reviews Plant Biology, 53, 247-316.
 85. Ziyai, H., Pirdashti, H., Zare, S., & Motaghian, A. (2015). Evaluation of grain yield and competitive indices in intercropping of grain maize (Zea mays) with different bean cultivars (Phaseolus spp.). Journal of Agroecology, 7(1), 52-61.
CAPTCHA Image