بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، واحد ثبت و گواهی بذر و نهال، بیرجند، ایران

3 سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش بیماری‌های گیاهی، کرج، ایران

4 دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، واحد ثبت و گواهی بذر و نهال، گرگان، ایران

6 اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی، سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم جدید پنبه خارجی با منشاء ترکیه: شامل ارقام کاریزما، لیدیا، PG2018، BA440، فلش و ادسا در مقایسه با ارقام شاهد ورامین و خرداد در استان خراسان جنوبی (بیرجند-ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه) در سال‌های زراعی 1396-1395 و 1397-1396 با تعیین عملکرد وش و اجزای آن، تعداد غوزه و وزن غوزه، زودرسی، خصوصیات کیفیت الیاف شامل کیل، طول، ظرافت، کشش، استحکام، یکنواختی، درخشندگی و زردی الیاف و تحمل به پژمردگی ورتیسلیومی ارزیابی شد. نتایج نشان داد رقم شاهد ورامین با 5.720 و رقم خارجی لیدیا با 5.645 تن در هکتار از بیشترین و رقم خارجی کاریزما با 4.625 تن در هکتار از کمترین عملکرد وش برخوردار بودند. بیشترین وزن غوزه به‌ترتیب به میزان 5.720 و 5.645 گرم به رقم شاهد ورامین و رقم خارجی لیدیا تعلق داشت. ارقام شاهد ورامین و خرداد به‌ترتیب با 100 و 87 روز دوره کاشت تا شکفتگی کامل غوزه‌ها دیررس‌ترین و زودرس‌ترین ارقام مورد بررسی بودند. الیاف رقم خارجی PG2018 و رقم شاهد ورامین به‌ترتیب از بیشترین و کمترین کیل برخوردار بودند. رقم شاهد ورامین دارای ظریف‌ترین الیاف بود و الیاف رقم خارجی لیدیا و رقم شاهد ورامین به‌ترتیب از بیشترین و کمترین کشش برخوردار بودند. الیاف ارقام خارجی لیدیا با 33.5500 و کاریزما با 29.1375 گرم بر تکس به‌ترتیب دارای بیشترین و کمترین استحکام بودند. بیشترین و کمترین درخشندگی الیاف به‌ترتیب به رقم خارجی لیدیا و رقم شاهد ورامین در سال اول تعلق داشت. ارقام شاهد خرداد و ورامین به‌ترتیب دارای کمترین و بیشترین زردی الیاف بودند. براساس نتایج این تحقیق از میان شش رقم جدید خارجی پنبه مورد بررسی رقم لیدیا به‌لحاظ بالابودن عملکرد وش و وزن غوزه و برتری تعدادی از ویژگی‌های کیفی استحکام و درخشندگی الیاف و تحمل بالا نسبت به پژمردگی ورتیسلیومی قابل‌توصیه برای کشت به‌عنوان رقم پنبه تجاری جدید در استان خراسان جنوبی و مناطق مشابه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


©2024 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Allen, R. D., & Aleman, L. (2011). Abiotic stress and cotton fiber development. p. 149-160. In D.M. Oosterhuis (ed.) Stress Physiology in Cotton. The Cotton Foundation. Cordova, TN.
 2. Alishah, O. (2009). Special Words of Cotton. Ministry of Jahad-e-Agriculture, Research Education and Extension Organization (ARREO), Extension and Education Deputy, Education Technology Office, Agriculture Education Publication, 269 p. (in Persian).
 3. Alishah, O. (2013). Cotton genetics and breeding. Iran University Press.
 4. Alishah, O., & Ahmadikhah, A. (2009), The Effects of Drought Stress on Improved Cotton Varieties in Golesatn Province of Iran. International Journal of Plant Production, 3(1), 17-25. https://doi.org/22069/IJPP.2012.628
 5. Anjum, R., Soomro, A. R., Chang, M. A., & Memon, A. M. (2001). Effect of fruiting position on yield in American cotton. Pakiatan Journal of Biological Science, 4, 96-962. https://doi.org/10.3923/pjbs.2001.960.962
 6. Arevalo, L. S., Oosterhuis, D. M., Coker, D., & Brown, R. S. (2008). Physiological response of cotton to high night temperature. American Journal of Plant Science and Biotechnology, 2, 63-68.
 7. Ashokkumar, K., & Ravikesavan, R. (2011), Morphological Diversity and per se Performance in Upland Cotton (Gossypium hirsutum). Journal of Agricultural Science, 3(2), 107-113. https://doi.org/10.5539/jas.v3n2p107
 8. Baloch, M. J., & Baloch, Q. B. (2004). Plant characters in relation to earliness in cotton (Gossypium hirsutum). Proceengs of the Pakistan Academic Sciences, 41, 103-108.
 9. Barış Engizek, O., Beycioğlü, T., & Kıllı, F. (2021). Yield and Quality Parameters of Current Commercial Cotton (Gossypium hirsutum ) Cultivars under Mediterranean Climatic Conditions of Turkey. International Journal of Scientific Engineering and Science, 5(8), 27-32.
 10. Conaty, W., Brodrick, R., Mahan, J., & Payton, P. (2015). Climate and Its Interactionwith Cotton Morphology. In: Cotton. Agronomy Monograph 57.ASA-CSSA-SSSA, Madison, WI, pp. 401-418.
 11. Çopur, O., Polat, D., & Odabaşioğlu, C. (2019). Effect of Different Sowing Dates on Cotton (Gossypium hirsutum ) Fiber Color at Double Crop Growing Conditions. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(1), 62-72. https://doi.org/10.29050/harranziraat.337782
 12. Cotton (2013). Textile Fibers, America’s Cotton Producers and Importers.
 13. Desalegn, Z., Ratanadilok, N., & Kaveeta, R. (2009). Correlation and heritability for yield and fiber quality parameters of Ethiopian cotton. Kasetsart Journal of Natural Sciences, 43(1), 1-11.
 14. Ehsan, F., Ali, A., Nadeem Tahir, M. A., & Majeed, A. (2008). Comparative yield performance of new cultivars of cotton (Gossypium hirsutum). Pakistan Journal of Life Society Science, 6(1), 1-3.
 15. Entesari, M. H., Zangi, M. R., & Dadashi, M. R. (2015). Evaluation of the morphological and yield traits in the new Varieties of cotton. Iranian Journal of Cotton Researches, 3(1), 119-132. https://doi.org/10.22092/IJCR.2016.106079
 16. Göre, M. E., Erdoğan, O., Altin, N., Aydın, M. H., Caner, Ö. K., Filizer, F., & Büyükdöğerlioğlu, A. (2011). Seed transmission of verticillium wilt of cotton. Phytoparasitica, 39, 285-292. https://doi.org/10.1007/s12600-011-0163-7
 17. Haigler, C. H. (2010). Physiological and anatomical factors determining fiber structure and utility. In: Physiology of Cotton, pp: 33-47, By: Stewart, J. Mc D., Oosterhuis, D., Heitholt, J.J. and Mauney, J. (eds.), Springer Science +Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3195-2_4
 18. Hamidi, (2019). Value for Cultivation and Use (VCU) determination of six cotton (Gossypium hirsutum L.) new foreign cultivars. Final Report of Project. Ministry of Jahad-e-Agriculture, Research Education and Extension Organization (ARREO), Seed and Plant Certification and Registration Institute (SPCRI), 73 p. (In Persian with English abstract).
 19. Hamidi, A., Naderi Arefi, A., Forghani, S. R., Vafayi Tabar, M., Arab Salmani, M., & Hakimi, M. (2012). Cotton Seed Production and Technology. Seed and Plant Certification and Registration Institute, Karaj, Iran. 648 pp. (in Persian).
 20. Hamidi, A., Baniani, E., Vafai Tabar, M. A., Arab Salmani, M., Boorboor, S., Karimi, F., Mohammadi, S., Mohajer Abbasi, A., & Gharib, N. (2021a) Evaluation of Some New Genotypes and Cultivars of Cotton for Determining Value of Cultivation and Use (VCU) in Varamin. Journal of Crops Improvement, 23(2), 361-375. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22059/jci.2021.300081.2374
 21. Hamidi, A., Karimi Mazidi, S., Esmaeili Mazidi, M., Ansari, M. A., Sarfarazi, S., Hakimi, M., Monfared, Z., Khelghati Bana, F., Maleki Ziarati, H., & Rahnama, K. (2021b). Evaluation of six new foreign Cotton Cultivars Value of Cultivation and use (VCU) in Fars province (Darab). Iranian Journal of Cotton Research, 8(2), 193-222. (In Persian with English abstract). https://org/10.22092/IJCR.2021.352087.1156
 22. Hamidi, A., Alishah, O., Rahemi, M. R., Mohajer Abbasi, A., Jafari Mofid Abadi, Y., Hosseipour, J., Ghasemi Bezdi, K., Jazayeri Noushabadi, M. R., & Najafian, M. (2022a). Evaluation of some quantitative and qualitative characteristics of six newly introduced genotypes of cotton (Gossypium hirsutum ). Iranian Journal of Cotton Researches, 9(2).
 23. Hamidi, A., Rahmani, M., Noori, M., Alizadeh, S., Taghinezhad Gigloo, G., Monfared, Z., Khandan, A., Sheidai Kojal, S., Sadeghi, H., & Rezvani Khorshidi, E. (2022b). Study on Seed Cotton Yield and its Components, Earliness and Fiber Quality of Six New Foreign Upland Cotton (Gossypium hirsutum ) Cultivars for Evaluating of Value of Cultivation and use (VCU) in Ardabil Province (Moghan plain). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 32(3), 95-113. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22034/SAPS.2021.44371.2629
 24. Hamidi, A., Ramezani Moghaddam, M. R., Najjar, H., Arab Salmani, M., & Mohajer Abbasi, (2022c). Value of Cultivation and Use (VCU) Evaluation of Some New Promising Genotypes of Upland Cotton (Gossypium hisutum L.) in Razavi Khorasan Province. Agrotechniques in Industrial Crops, 2(4), 166-176. https://doi.org/10.22126/ATIC.2023.8346.1069
 25. Hamidi, A., Zangi, M. R., Soltani, S., Arab Salmani, M., & Mohajer Abbasi, A. (2022d). Evaluation of Seed Cotton Yield, its Components and some Morphological traits, Fiber quality and Verticillium wilt tolerance of cotton new genotypes and cultivars in Golestan province. Crop Production Journal, 15(3), 1-20. (in Persian with English abstract). https://org/10.22069/EJCP.2022.17898.2316
 26. Hanefi Mutlu, M., & Karademir, Ç. (2022). Determination of Yield, Yield Component Technological and Physiological Characteristics in Different Cotton (Gossypium hirsutum) Varieties –I. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(2), 395-406. https://doi.org/10.46291/ispecjasvol6iss2id318
 27. Jatoi, W. A., Baloch, M. J., Panhwar, A. Q., Veesar, N. F., & Panhwar, S. A. (2012). Characterization and identification of early maturing upland cotton varieties. Sarhad Journal of Agriculture, 28(1), 53-56.
 28. Jian, G. L., Ma, C., Zheng, C. L., & Zou, Y. F. (2003). Advances in cotton breeding for resistance to Fusarium and Verticillium wilt in the last fifty years in China. Agricultural Science China, 2, 280-288.
 29. Kakaei, M., Kahrizi, D., & Moosavi, S. S. (2017). Assessing the relationships of lint-yield and cottonseed-yield with some agro-morphological traits of Gossypium hirsutum var. Varamin by path analysis. Iranian Journal of Cotton Research, 4(2), 101-114. (in Persian with English abstract). https://doi.org/10.22092/IJCR.2017.113073
 30. Kamali, G. H., & Koocheki, A. (1994). Climatic analogues for cotton in Khorasan province from stand point of crop ecology. Agricultural Science and Technology, 8(1). 35-54. (in Persian with English abstract).
 31. Karademir, E., Karademir, Ç., Ekinci, R., Baran, B., & Sagirc, A. (2012). Effect of Verticillium dahliae Kleb on cotton yield and fiber technological properties. International Journal Plant Production, 6(4), 387-408. https://doi.org/22069/IJPP.2012.756
 32. Karademir, E., Karademir, Ç., Arsalan, , & Önder Ucar, Ö. (2018). Determination of Some Physiological Properties of Modern Cotton Varieties. Proceeding International Conference on Agriculture, Forest, Food science and Technologies, 2-5 April 2018, Çeṣme-Izmir/Turkey.
 33. Karakan Günaydin, G., Serkan Soydan, A., & Palamutçu, (2018). Evaluation of Cotton Fibre Properties in Compact Yarn Spinning Processes and Investigation of Fibre and Yarn Properties. Fibers & Textiles in Eastern Europe, 26(3-129), 23-34. https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.7299
 34. Khalid, M. A., Malik, T. W., Fatima, N., Shakeel, A., Karim, I., Arfan, M., Merrium, S., & Khanum, P. (2018). Correlation of economic traits in upland cotton. ACTA Scientific Agriculture, 2(10), 59- https://actascientific.com/ASAG/pdf/ASAG-02-0196
 35. Khan, A. I., Awan, F. S., Sadia, B., Rana, R. M., & Khan, I. A. (2010). Genetic diversity studies among coloured cotton genotypes by using RAPD markers. Pakistan Journal of Botany, 42(1), 71-77.
 36. Ministry of Jihad-e-Agriculture. (2022). Crops area, production and yield in 2020-2021 crop year report. Information and Communication Technology Center of Ministry of Jihad-e-Agriculture. 98p (in Persian).
 37. Morello, C. L., Barros Pedrosa, M., Suassuna, N. D., Lamas, F. M., Chitarra, L.G., Silva Filho, J. L., Andrade, F. P., Vianna Barroso, P. A., & Ribeiro, J. L., Campos Godinho, V. P., & Lanza, M. A. (2012). BRS 336: A high-quality fiber upland cotton cultivar for Brazilian savanna and semi-arid conditions. Crop Breeding Applied Biotechnology, 12, 92-95. https://doi.org/10.1590/s1984-70332012000100012
 38. Mozafari, J., Sadeghian, S. Y., Mobasser, S., Khademi, H., & Mohammadi, S. A. (2010). Principles of plant variety protection. Ministry of Jihad-e-Agriculture Agricultural Research Education and Extensions Organization (AREEO). Seed and Plant Certification and Registration Institute (SPCRI). (In Persian).
 39. Naderi Arefi, A., & Hamidi, A. (2014). Seed Cotton Yield and some Related Traits in Different Cultivars of Cotton (Gossypium hirsutum ) in Garmsar Conditions. Seed Plant Production, 30(4), 401-420. (in Persian with English abstract). https://doi.org/10.22092/SPPJ.2017.110558
 40. Neg, E. H., Jernigan, K., Smith,W., Hequet, E., Dever, J., Hague, S., & Ibrahim, A. M. H. (2013). Stability analysis of upland cottonin Texas. Crop Science, 53, 1347-1355. https://doi.org/10.2135/cropsci2012.10.0590
 41. Pettigrew, W. T. (2004). Moisture deficit effects on cotton lint yield, yield components, and boll distribution. Agronomy Journal, 96, 377-383. https://doi.org/10.2134/agronj2004.3770
 42. Ramazani Moghaddam, M. R. (2014). Introduction of Khordad, new cultivar of cotton. Report. Ministry of Jihade-Agriculture Agricultural Research, Education and Extension Organization Cotton Research Institute. (in Persian with English abstract)
 43. Rauf, S., Mansoor Khan, T., & Nazir, Sh. (2005). Combining ability and hetrosis in Gossypium hirsutum International Journal of Agriculture and Biology, 1, 109-113.
 44. Sarwar, G., Nazir, A., Rizwan, M., Shahzadi, E., & Mahmood, A. (2021). Genetic diversity among cotton genotypes for earliness, yield and fiber quality traits using correlation, principal component and cluster analyses. Sarhad Journal of Agriculture, 37(1). 307-314. https://doi.org/10.17582/journal.sja/2021/37.1.307.314
 45. Seddighi, E., Ramezani Moghaddam, M. R., Sirousmehr, A. R., & Asgharipour, M. R. (2013). Investigation on the effect of cotton cultivars and different planting dates on barley-cotton double cropping system in Gonabad climatic conditions. Journal of Agroecology, 5, 58-66. https://doi.org/22067/JAG.V5I1.21323
 46. Seed and Plant Certification and Registration Institute. (2009). Guideline For the conduct of Value for Cultivation and Use. Seed and Plant Certification and registration Institute (SPCRI). 13 p. (in Persian).
 47. Seed and Plant Certification and Registration Institute. (2019). Act of plant varieties registration, control and certification of seed and plant material, Islamic Republic of Iran. Seed and Plant Certification and registration Institute (SPCRI). 64 p. (in Persian).
 48. Seed and Plant Certification and Registration Institute. (2019). Seed and Plant Certification and Registration Institute 2022 seed certification task report. Seed and Plant Certification and registration Institute (SPCRI). 24 p. (in Persian).
 49. Sissoko, S., Diawara, M. O., Kassambara, E. M., Bayoko, G., & Coulibaly, M. M. (2023). Correlation between some morpho-physiological and agronomic traits of cotton (Gossypium hirsotum) varieties grown in two agroecological areas of Mali. Ecobiotech-Journal, 6(1). https://doi.org/10.31163/2618-964x-2023-6-1-14-23
 50. South Khorasan Province Meteorological Bureau. (2017). Agricultural Meteorology News Bulletin. South Khorasan Province Meteorology Bureau Scientific Publication. 25 p. (in Persian).
 51. South Khorasan Meteorological Bureau. (2018). Agricultural Meteorology News Bulletin. South Khorasan Province Meteorology Bureau Scientific Publication. 28 p. (in Persian).
 52. Suassuna, N. D., Morello, C. L., Pedrosa, M. B., Vianna Barroso, P. A., da Silva Filho, J. L., Falleiro Suassuna, T. M., Perina, F. J., Sofiatti, V., da Cunha Magalhães, F. O., & Correia Farias, F. J. (2018). BRS 430 B2RF and BRS 432 B2RF: Insect-resistant and glyphosate-tolerant high-yielding cotton cultivars. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 18, 221-225. https://doi.org/10.1590/1984-70332018v18n2c31
 53. Sudhir, K. (2010). How effective is Sui Generis plant variety protection in India: some initial feedback. Journal of Intellectual Property Rights, 15, 273-284.
 54. Tariq, M., Abbas, G., Yasmeen, A., & Ahmad, S. (2020). Cotton Ontogeny. Springer Nature Singapore Pte Ltd. S. Ahmad, M. Hasanuzzaman (eds.), Cotton Production and Uses, https://doi.org/10.1007/978-981-15-1472-2_23
 55. Vafayi Tabar, M., & Tajick Khaveh, Z. (2012). Variation in yield and earliness correlation with other quantitative traits of early upland cotton cultivars. Electronic Journal of Cotton Fiber Crop, 1, 97-114.
 56. Vianna Barroso, M. B., Suassuna, N. D., Pedrosa, M. B., Morello, C. L., da Silva Filho, J. L., Lamas, F. M., & Bogiani, J. C. (2017). BRS 368RF: A glyphosate tolerant, midseason upland cotton cultivar for Northeast and North Brazilian cerrado. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 17, 399-402. https://doi.org/10.1590/1984-70332017v17n4c59
 57. Verma, S. K., Tuteja, O. P., Koli, N. R., Singh, J., & Monga, D. (2006). Assessment of genetic variability nature and magnitude of character association in cytotype genotypes of uplan cotton (Gosyspium hirsutum), Journal of the Indian Society for Cotton Improvement, 31(3), 129-133.
 58. Wiggins, M. S., Brian, G., Leib, T., Mueller, C., & Christopher, L. M. (2013). Investigation of physiological growth, fiber quality, yield, and yield stability of upland cotton varieties in differing environments. The Journal of Cotton Science, 17, 140-148.
 59. Yazdi Samadi, B., Rezaei, A., & Valyzadeh, M. (2013). Statistical Designs in Agricultural Research. Tehran University Publication.
 60. Zhang, N., Tian, L., Feng, L., Xu, W., Li, Y., Xing, F., Fan, Z., Xiong, S., Tang, J., Li, C., Li, L., Ma, Y., & Wang, F. (2021). Boll characteristics and yield of cotton in relation to the canopy microclimate under varying plant densities in an arid area. Peer Journal, 9, e12111. https://doi.org/10.7717/peerj.12111
CAPTCHA Image