فهرست داوران نشریه

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1400

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Publons ID
حسین آروئی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-5493-8200 V-8222-2018
مجید آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران 0000-0002-8981-5892 ADC-0837-2022
امیر آینه بند دانشگاه شهید چمران اهواز 0000-0002-9144-455X AAG-1409-2021
محمدجواد احمدی لاهیجانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-7356-7276  J-6863-2019
سارا اسدی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-4658-1061 P-7115-2019
حمیدرضا اصغری دانشگاه صنعتی شاهرود  0000-0003-1650-5540  Z-4524-2019
محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل 0000-0001-7197-6578  
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان 0000-0003-2288-7944 AAA-3967-2019
غلامعباس اکبری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 0000-0003-0380-1156 ABF-4914-2021
یحیی امام دانشگاه شیراز 0000-0002-7113-8168 X-2090-2019
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد    
محمود باقری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 0000-0001-6820-5318 A-9480-2017
رضا برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 0000-0001-5068-0911 ABC-3514-2020 
اعظم برزوئی پژوهشگاه انرژی اتمی    
محمد بنایان اول دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-6076-6196 A-2554-2009
عباس بیابانی دانشگاه گنبد 0000-0002-8707-9780  
سهیل پارسا دانشگاه بیرجند    
بهاره پارسا مطلق دانشگاه جیرفت 0000-0002-0790-9036  
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6043-4295  
فرزین پورامیر موسسه تحقیقات برنج کشور    R-7005-2017
همت اله پیردشتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0000-0002-1255-0371 AAU-4986-2021
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه 0000-0001-6122-8728 ACE-4472-2022
محمود رضا تدین دانشگاه شهرکرد    
سید شهریار جاسمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 0000-0002-8199-9578 T-2860-2017
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور   M-4296-2017 
لیلا جعفری دانشگاه هرمزگان    
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
سید مهدی جوادزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر 0000-0001-8064-9296  A-4514-2011
کمال حاج محمدنیا قالی باف دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-0857-1874 AAO-3407-2021
علیرضا حسن فرد پسادکترا دانشگاه فردوسی مشهد    
فرزاد حسین پناهی دانشگاه کردستان 0000-0001-8032-6403 ABG-4566-2020
آیدین حمیدی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج    
حسن حمیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
مصطفی حیدری دانشگاه  شاهرود    
سعید خاوری خراسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
محمد خیرخواه مجتمع آموزش عالی شیروان    
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
مجید دشتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    S-2170-2016
مهدی دهمرده دانشگاه زابل    
رضا دیهیم فرد دانشگاه شهید بهشتی    
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-1974-8727 U-7702-2018
بهزاد رایگانی پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، کرج    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 0000-0002-8807-8114 A-1265-2017 
پرویز رضوانی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-3827-3878 A-6938-2009
محمود رمرودی دانشگاه زابل    
محسن زواره دانشگاه گیلان 0000-0002-3673-8256 ABG-4566-2020
علی سپهری دانشگاه بوعلی سینا، همدان 0000-0002-3815-3198 AAB-2880-2022
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی 0000-0003-2567-7029  
سید محمد سیدی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
علیرضا سیروس مهر دانشگاه زابل    
علیرضا سیفی دانشگاه فردوسی مشهد    
جواد شاطریان      
علی شایان فر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
فرید شکاری دانشگاه زنجان    
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 0000-0001-6901-6869 AAU-9169-2021 
سید مسعود ضیایی مجتمع آموزش عالی سراوان 0000-0003-1051-0605 AAA-5884-2022
امین عباسی دانشگاه مراغه    
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار    
علی عمرانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج    
منصور فاضلی رستم پور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان    
حسن فرحبخش دانشگاه کرمان    
حسین علی فلاحی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران   A-3453-2017
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه 0000-0003-2497-8604 AAD-8625-2021
مسعود قدسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
محمد حسین قرینه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان    
اسماعیل قلی نژاد دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه 0000-0003-1896-8784  
ابراهیم کازرونی منفرد دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 0000-0001-9299-5233  
بهنام کامکار دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-1309-8433 AAD-7468-2020
همایون کانونی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران 0000-0002-4386-578X N-8373-2017
هدایت‌الله کریم‏‌زاده سورشجانی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
علی گنجعلی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-0956-8650  Y-5307-2019
اعظم لشکری مرکز تحقیقات سیمیت، دانشگاه کشاورزی هنان، چین  0000-0002-2080-7413  A-3293-2015 
امین لطفی جلال آبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 0000-0002-8427-0002  
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3972-5802 AAH-2645-2021
نیر محمدخانی دانشگاه ارومیه 0000-0002-9790-8482 AAA-8726-2022
علی مختصی بیدگلی دانشگاه تربیت مدرس 0000-0002-3330-1198 AAC-7838-2019
محمد مقدم دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6288-4118  W-3073-2019
حسن مکاریان دانشگاه صنعتی شاهرود   AAV-7333-2021
فرزاد مندنی دانشگاه رازی، کرمانشاه 0000-0002-0077-6605  
عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشگاه شهید بهشتی    
علی اشرف مهرابی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران    
سید محسن موسوی نیک دانشگاه زابل    
علی مومنی موسسه تحقیقات برنج کشور 0000-0002-1366-3802 S-2693-2016
مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0357-1733  M-2417-2019
رستم یزدانی بیوکی مرکز ملی تحقیقات شوری  0000-0001-5272-0032 D-7388-2017 
فاطمه یعقوبی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    

 

 

 فهرست داوران نشریه در سال‌ 1399

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Publons ID
مجید آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران  0000-0002-8981-5892 ADC-0837-2022
محمدجواد احمدی لاهیجانی دانشگاه فردوسی مشهد  0000-0001-7356-7276  J-6863-2019
علی اسکندری پژوهشکده تحقیقات کشاورزی    
محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل 0000-0001-7197-6578  
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان 0000-0003-2288-7944 AAA-3967-2019
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد    
افسانه امین غفوری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
محمود باقری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 0000-0001-6820-5318 A-9480-2017
سعید بخشی پور دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی تهران    
رضا برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 0000-0001-5068-0911 ABC-3514-2020 
بهاره پارسا مطلق دانشگاه جیرفت 0000-0002-0790-9036  
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6043-4295  
فرزین پورامیر موسسه تحقیقات برنج کشور    R-7005-2017
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه 0000-0001-6122-8728 ACE-4472-2022
محمد جواد ثقه الاسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند    
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور   M-4296-2017 
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
سید مهدی جوادزاده  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایرانشهر 0000-0001-8064-9296  A-4514-2011
حامد جوادی  دانشگاه پیام نور بیرجند 0000-0002-5213-0232  
مریم حاجی بابائی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
حسن حمیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
رضا خراسانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3397-3987 F-6109-2017
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
نوراله خیری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 0000-0002-1347-2504  
علیرضا دادخواه دانشگاه فردوسی مشهد    
جهانفر دانشیان موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج    
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
مجید دشتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی S-2170-2016 
اسماعیل رضائی چیانه دانشگاه ارومیه    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 0000-0002-8807-8114  A-1265-2017
محمود رمرودی دانشگاه زابل    
حبیب اله روشنفکر      
علی سپهری دانشگاه بوعلی سینا   AAB-2880-2022
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی 0000-0003-2567-7029  
جواد شاطریان      
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 0000-0001-6901-6869 AAU-9169-2021 
بهرام عابدی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-5292-9557 R-2675-2018
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار    
عبدالعلی غفاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی  
عسکر غنی دانشگاه جهرم    
اسفندیار فاتح دانشگاه شهید چمران اهواز    
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی  0000-0003-1410-5228
 
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه 0000-0003-2497-8604 AAD-8625-2021
محمود قربان زاده دانشکده کشاورزی شیروان    
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
عبدالعلی گیلانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان    
اعظم لشکری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  

 0000-0002-2080-7413

 A-3293-2015
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3972-5802 AAH-2645-2021
محسن موحدی دهنوی دانشگاه یاسوج    
جعفر نباتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0483-7003  
مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0357-1733  M-2417-2019
رستم یزدانی بیوکی مرکز ملی تحقیقات شوری 0000-0001-5272-0032  D-7388-2017

 

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1398

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Publons ID
مجید آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران 0000-0002-8981-5892 ADC-0837-2022
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان 0000-0003-2288-7944 AAA-3967-2019
یحیی امام دانشگاه شیراز 0000-0002-7113-8168 X-2090-2019
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد    
یزدان ایزدی دانشگاه شهید چمران اهواز    
اعظم برزوئی پژوهشگاه انرژی اتمی    
محمد بنایان اول دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-6076-6196 A-2554-2009
بهاره پارسا مطلق دانشگاه جیرفت 0000-0002-0790-9036  
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6043-4295  
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه 0000-0001-6122-8728 ACE-4472-2022
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور   M-4296-2017 
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
فرزاد حسین پناهی دانشگاه کردستان   ABG-4566-2020
مصطفی حق پناه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری    
سعید خاوری خراسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
رضا خراسانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3397-3987 F-6109-2017
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
علیرضا دادخواه دانشگاه فردوسی مشهد    
عادل دباغ محمدی نسب دانشگاه تبریز    
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
مجید دشتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی   S-2170-2016 
مجید رستمی دانشگاه ملایر- همدان    
اسماعیل رضائی چیانه دانشگاه ارومیه    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    A-1265-2017
پرویز رضوانی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-3827-3878 A-6938-2009
سعید زهتاب سلماسی دانشگاه تبریز    
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی 0000-0003-2567-7029  
علیرضا سیروس مهر دانشگاه زابل    
جواد شاطریان      
کوروش شجاعی نوفرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 0000-0001-6901-6869  AAU-9169-2021
امین عباسی دانشگاه مراغه    
مسعود عزت احمدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار    
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی  0000-0003-1410-5228 S-4443-2016 
امیر فتوت دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-5551-7002 P-6072-2015
مهدی فراوانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
حسن فرحبخش دانشگاه شهید باهنر کرمان    
الهیار فلاح موسسه تحقیقات برنج آمل    
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه 0000-0003-2497-8604 AAD-8625-2021
مسعود قدسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
محمود قربان زاده دانشکده کشاورزی شیروان    
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
اعظم لشکری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد  0000-0002-2080-7413  A-3293-2015 
روح اله مرادی دانشگاه شهید باهنر کرمان    
محسن موحدی دهنوی دانشگاه یاسوج    
سید جواد موسوی زاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
سید یوسف موسوی طغانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری    
محمد میرزاخانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران    
بی بی ملیحه میرهاشمی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
جعفر نباتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0483-7003  
مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0357-1733 M-2417-2019 
علیرضا یدوی دانشگاه یاسوج