دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، 1382 (بهار و تابستان ) 
2. مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا

صفحه 13-22

10.22067/gsc.v1i1.1197

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی


5. واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری

صفحه 43-52

10.22067/gsc.v1i1.1200

محمد مشعوف؛ محمدعلی اسماعیلی آزاد گله؛ نادعلی بابائیان جلو دار؛ محمد کافی


6. اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز

صفحه 53-60

10.22067/gsc.v1i1.1201

محمودرضا نبی زاده مرو دست؛ محمد کافی؛ محمدحسن راشد محصل


9. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان

صفحه 81-92

10.22067/gsc.v1i1.1204

ابراهیم زینلی؛ فرشید اکرم قادری؛ افشین سلطانی؛ حبیب الله کشیری


11. بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای

صفحه 109-120

10.22067/gsc.v1i1.1206

حمید صالحیان؛ علی قنبری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ اسلام مجیدی