دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، 1382 (پاییز و زمستان ) 
زعفران: بررسی ۷۰ سال پژوهش در ایران

حمید بهادر قدوسی؛ آرش کوچکی؛ مهدی وریدی؛ مرضیه بلندی


تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز

آسیه سیاهمرگویی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد بنایان اول؛ فریبا خرقانی


اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L)

حسن مکاریان؛ محمد بنایان اول؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی