دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، 1384 (بهار و تابستان ) 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm

صفحه 1-14

10.22067/gsc.v3i1.1287

محمدعلی بهدانی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


2. اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum)

صفحه 15-24

10.22067/gsc.v3i1.1288

پهلوانی پهلوانی؛ آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


3. ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه

صفحه 25-34

10.22067/gsc.v3i1.1289

توکلی کاخکی توکلی کاخکی؛ بهشتی بهشتی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


5. اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه

صفحه 45-56

10.22067/gsc.v3i1.1291

راستگو راستگو؛ قنبری قنبری؛ بنایان اول بنایان اول؛ رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی


6. بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری

صفحه 57-68

10.22067/gsc.v3i1.1292

رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نوروزپور نوروزپور؛ نباتی نباتی؛ محمدآبادی محمدآبادی


10. گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) .

صفحه 103-122

10.22067/gsc.v3i1.1296

گنجعلی گنجعلی؛ کافی کافی؛ باقری باقری؛ شهریاری شهریاری


12. مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان

صفحه 129-142

10.22067/gsc.v3i1.1298

مهدوی دامغانی مهدوی دامغانی؛ کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی