دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، 1384 (بهار و تابستان ) 

مقاله پژوهشی

ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm

صفحه 1-14

10.22067/gsc.v3i1.1287

محمدعلی بهدانی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum)

صفحه 15-24

10.22067/gsc.v3i1.1288

امیرحسین پهلوانی؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ محمدحسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ مهدی نصیری محلاتی


ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه

صفحه 25-34

10.22067/gsc.v3i1.1289

حمیدرضا توکلی کاخکی؛ سید علیرضا بهشتی؛ مهدی نصیری محلاتی


گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) .

صفحه 103-122

10.22067/gsc.v3i1.1296

علی گنجعلی؛ محمد کافی؛ عبدالرضا باقری؛ فرج اله شهریاری احمدی


مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان

صفحه 129-142

10.22067/gsc.v3i1.1298

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی