دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، 1384 (پاییز و زمستان ) 

مقاله پژوهشی

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان

صفحه 171-182

10.22067/gsc.v3i2.1301

عبدالرضا احمدی؛ مجید رستمی؛ جهانشیر شاکرمی؛ محمد فیضیان


بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای

صفحه 233-244

10.22067/gsc.v3i2.1307

حامد جوادی؛ محمدحسن راشد محصل؛ غلامرضا زمانی؛ علی آذری نصرآباد؛ سید غلامرضا موسوی


جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما

صفحه 263-276

10.22067/gsc.v3i2.1310

علی قنبری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد کافی؛ مهدی راستگو