دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، 1384 (پاییز و زمستان ) 

مقاله پژوهشی

1. دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان

صفحه 171-182

10.22067/gsc.v3i2.1301

احمدی احمدی؛ رستمی رستمی؛ شاکرمی شاکرمی؛ فیضیان فیضیان


5. اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

صفحه 219-232

10.22067/gsc.v3i2.1306

مجیدی هروان مجیدی هروان؛ نورمحمدی نورمحمدی؛ درویش درویش؛ قاضی زاده قاضی زاده؛ ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی؛ کافی کافی


6. بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای

صفحه 233-244

10.22067/gsc.v3i2.1307

جوادی جوادی؛ راشد محصل راشد محصل؛ زمانی زمانی؛ آذری نصرآّباد آذری نصرآّباد؛ موسوی موسوی


9. جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما

صفحه 263-276

10.22067/gsc.v3i2.1310

قنبری قنبری؛ رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کافی کافی؛ راستگو راستگو