دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، 1385 (بهار و تابستان ) 
بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز

صفحه 83-94

10.22067/gsc.v4i1.1320

رضا عباسی علی کمر؛ اسداله حجازی؛ غلامعلی اکبری؛ محمد کافی؛ اسکندر زند