دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، 1385 (بهار و تابستان ) 
7. بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز

صفحه 83-94

10.22067/gsc.v4i1.1320

عباسی علی کمر عباسی علی کمر؛ حجازی حجازی؛ اکبری اکبری؛ محمد کافی؛ زند زند


9. ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور

صفحه 105-130

10.22067/gsc.v4i1.1322

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ تبریزی تبریزی؛ عزیزی عزیزی؛ جهان جهان