دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، 1385 (پاییز و زمستان ) 

مقاله پژوهشی

1. تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه

صفحه 183-194

10.22067/gsc.v4i2.1260

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ سرچشمه پور سرچشمه پور


2. تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم

صفحه 195-206

10.22067/gsc.v4i2.1261

احمدی احمدی؛ آستارائی آستارائی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کشاورز کشاورز


5. تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج

صفحه 231-242

10.22067/gsc.v4i2.1264

اویسی اویسی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ رستمی رستمی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


7. اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای

صفحه 253-266

10.22067/gsc.v4i2.1266

جوادی جوادی؛ راشد محصل راشد محصل؛ زمانی زمانی؛ آذری نصرآباد آذری نصرآباد؛ موسوی موسوی


9. ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف

صفحه 281-290

10.22067/gsc.v4i2.1268

علیمرادی علیمرادی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی


11. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی

صفحه 301-314

10.22067/gsc.v4i2.1270

کمیلی کمیلی؛ راشد محصل راشد محصل؛ قدسی قدسی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی


14. اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی

صفحه 347-356

10.22067/gsc.v4i2.1273

لله گانی لله گانی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی