دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، 1385 (پاییز و زمستان ) 

مقاله پژوهشی

تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه

صفحه 183-194

10.22067/gsc.v4i2.1260

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ مهدی سرچشمه پور


تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج

صفحه 231-242

10.22067/gsc.v4i2.1264

مصطفی اویسی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مجید رستمی؛ محمدعلی باغستانی؛ مهدی نصیری محلاتی


اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای

صفحه 253-266

10.22067/gsc.v4i2.1266

حامد جوادی؛ محمدحسن راشد محصل؛ غلامرضا زمانی؛ علی آذری نصرآباد؛ سید غلامرضا موسوی


ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی

صفحه 301-314

10.22067/gsc.v4i2.1270

حمیدرضا کمیلی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مسعود قدسی؛ احمد زارع فیض آبادی