دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، 1386 (پاییز و زمستان) 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

صفحه 201-210

10.22067/gsc.v5i2.916

محمدتقی آل ابراهیم؛ محمدحسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ محمدعلی باغستانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ امیرحسین پهلوانی


بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی

صفحه 211-220

10.22067/gsc.v5i2.917

علیرضا امامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ احمد قدرت نما؛ سید حسن حافظیان


تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در

صفحه 229-238

10.22067/gsc.v5i2.919

سهیل پارسا؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا قائمی


تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز

صفحه 239-248

10.22067/gsc.v5i2.925

نرگس پورطوسی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی پارسا؛ مهدی نصیری محلاتی؛ المیرا محمدوند


ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

صفحه 249-258

10.22067/gsc.v5i2.926

لیلا تبریزی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک

صفحه 281-290

10.22067/gsc.v5i2.929

محسن جهان؛ آرش کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ فروغ دهقانی پور