دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، 1386 (پاییز و زمستان) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

صفحه 201-210

10.22067/gsc.v5i2.916

آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پهلوانی پهلوانی


2. بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی

صفحه 211-220

10.22067/gsc.v5i2.917

امامی امامی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ قدرت نما قدرت نما؛ حافظیان حافظیان


4. تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در

صفحه 229-238

10.22067/gsc.v5i2.919

پارسا پارسا؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قائمی قائمی


5. تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز

صفحه 239-248

10.22067/gsc.v5i2.925

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ پارسا پارسا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ محمدوند محمدوند


6. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

صفحه 249-258

10.22067/gsc.v5i2.926

تبریزی تبریزی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


9. اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک

صفحه 281-290

10.22067/gsc.v5i2.929

جهان جهان؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ دهقانی پور دهقانی پور


11. تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)

صفحه 301-314

10.22067/gsc.v5i2.1152

صفاهانی صفاهانی؛ کامکار کامکار؛ زند زند؛ باقرانی باقرانی؛ باقری باقری


13. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه

صفحه 327-332

10.22067/gsc.v5i2.1154

فاضلی کاخکی فاضلی کاخکی؛ صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی؛ عزت احمدی عزت احمدی