دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین و اردیبهشت 1389 

مقاله پژوهشی

مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه

صفحه 1-11

10.22067/gsc.v8i1.7384

ولی فیضی اصل؛ جعفر جعفرزاده؛ بهمن عبدالرحمنی؛ سید بهمن موسوی؛ اسماعیل کریمی


اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

صفحه 12-19

10.22067/gsc.v8i1.7385

احمد بالندری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ رضا قربانی؛ علیرضا آستارایی


بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

صفحه 120-127

10.22067/gsc.v8i1.7400

رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ آزاده حسینی؛ مریم جهانی کندری؛ قربانعلی اسدی؛ حسن عاقل؛ علی اصغر محمدآبادی