دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین و اردیبهشت 1389 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه

صفحه 1-11

10.22067/gsc.v8i1.7384

ولی فیضی اصل؛ جعفرزاده جعفرزاده؛ عبدالرحمنی عبدالرحمنی؛ موسوی موسوی؛ کریمی کریمی


2. اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

صفحه 12-19

10.22067/gsc.v8i1.7385

احمد بالندری؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ قربانی قربانی؛ آستارایی آستارایی


4. بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز

صفحه 26-33

10.22067/gsc.v8i1.7387

رستم رستم؛ نبوی کلات نبوی کلات؛ صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی


5. تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز

صفحه 34-41

10.22067/gsc.v8i1.7388

جعفری جعفری؛ اردکانی اردکانی؛ دری دری؛ قنبری قنبری؛ نبی ایلکایی نبی ایلکایی؛ ایلکایی ایلکایی


13. اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم

صفحه 98-110

10.22067/gsc.v8i1.7398

رحیمی زاده رحیمی زاده؛ کاشانی کاشانی؛ زراع فیض آبادی زراع فیض آبادی


14. ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج

صفحه 111-119

10.22067/gsc.v8i1.7399

رحیمی رحیمی؛ ربیعی ربیعی؛ رمضانی رمضانی؛ موافق موافق


15. بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

صفحه 120-127

10.22067/gsc.v8i1.7400

قربانی قربانی؛ کوچکی کوچکی؛ حسینی حسینی؛ جهانی جهانی؛ اسدی اسدی؛ عاقل عاقل؛ محمدآبادی محمدآبادی


21. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20

10.22067/gsc.v8i1.7408

چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل Pdf می توانید مشاهده فرمایید