دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 18، مهر و آبان 1389 
اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

صفحه 587-593

10.22067/gsc.v8i4.7951

احمد نظامی؛ گلثومه عزیزی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ علی اصغر محمدآبادی


بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

صفحه 594-605

10.22067/gsc.v8i4.7952

اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ مریم پوربیگ؛ سعید صوفی زاده؛ فاطمه بنا کاشانی؛ فاطمه دستاران؛ محمدمهدی خیامی؛ محمدرضا لبافی حسین آبادی


اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا

صفحه 606-614

10.22067/gsc.v8i4.7953

فرزاد مندنی؛ گودرز احمدوند؛ فرید گلزردی؛ وحید سرابی؛ سید مهدی نیرومند


تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم

صفحه 622-635

10.22067/gsc.v8i4.7955

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حسین صادقی؛ مهدی نصیری محلاتی


ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

صفحه 646-657

10.22067/gsc.v8i4.7957

علیرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده

صفحه 677-685

10.22067/gsc.v8i4.7960

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدحسن راشد محصل


پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد

صفحه 686-697

10.22067/gsc.v8i4.7961

منوچهر سیاح فر؛ فرج مویدی؛ سید کریم موسوی؛ احسان اله زیدعلی