دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 18، مهر و آبان 1389 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند

صفحه 569-576

10.22067/gsc.v8i4.7949

نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی


2. تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای

صفحه 577-586

10.22067/gsc.v8i4.7950

مجید آقاعلیخانی؛ آقاعلیخانی آقاعلیخانی؛ مدرس ثانوی مدرس ثانوی


3. اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

صفحه 587-593

10.22067/gsc.v8i4.7951

احمد نظامی؛ عزیزی عزیزی؛ سیاهمرگویی سیاهمرگویی؛ محمد آبادی محمد آبادی


4. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

صفحه 594-605

10.22067/gsc.v8i4.7952

زند زند؛ باغستانی باغستانی؛ پوربیگی پوربیگی؛ صوفی زاده صوفی زاده؛ بنا کاشانی بنا کاشانی؛ دستاران دستاران؛ خیامی خیامی؛ لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی


5. اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا

صفحه 606-614

10.22067/gsc.v8i4.7953

محمود شور؛ احمد وند احمد وند؛ گلزردی گلزردی؛ سرابی سرابی؛ نیرومند نیرومند


7. تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم

صفحه 622-635

10.22067/gsc.v8i4.7955

علیرضا خداشناس؛ کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ صادقی صادقی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


9. ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

صفحه 646-657

10.22067/gsc.v8i4.7957

علیرضا باقری؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


12. بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده

صفحه 677-685

10.22067/gsc.v8i4.7960

حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ تکاسی تکاسی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ راشد محصل راشد محصل


13. پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد

صفحه 686-697

10.22067/gsc.v8i4.7961

سیاح فر سیاح فر؛ مویدی مویدی؛ موسوی موسوی؛ زید علی زید علی