دوره و شماره: دوره 8، شماره 6 - شماره پیاپی 20، بهمن و اسفند 1389 
13. ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک

صفحه 995-1001

10.22067/gsc.v8i6.8048

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند