دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1390 
بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.)

صفحه 103-113

10.22067/gsc.v9i1.10502

محمد گلباشی؛ محسن ابراهیمی؛ سعید خاوری خراسانی؛ محمدحسین صبور