دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1390 

مقاله پژوهشی

1. واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی

صفحه 139-150

10.22067/gsc.v9i2.10985

مرتضی گلدانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد کافی


4. تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز

صفحه 167-175

10.22067/gsc.v9i2.10989

فرناز کردبچه؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محسن بهشتیان مسگران


6. بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ

صفحه 182-189

10.22067/gsc.v9i2.10992

محمود قربانزاده نقاب؛ سید حسن مرعشی؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ سعید ملک زاده شفارودی


12. بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن

صفحه 242-247

10.22067/gsc.v9i2.10999

هنگامه عطاردی؛ حمید ایران نژاد؛ امیر حسین شیرانی‌راد؛ رضا امیری؛ غلامعباس اکبری


15. عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند

صفحه 265-272

10.22067/gsc.v9i2.11002

بی بی الهه موسوی فر؛ محمد علی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ سید علی موسوی فر