دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 25، فروردین 1391 

مقاله پژوهشی

بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.)

صفحه 1-10

10.22067/gsc.v10i1.14368

رستم یزدانی بیوکی؛ پرویز رضوانی مقدم


بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین

صفحه 53-63

10.22067/gsc.v10i1.14400

محمد آدینه ای؛ محمد بازوبندی؛ رضا قربانی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط

صفحه 125-132

10.22067/gsc.v10i1.14483

علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ احمد زارع فیض آبادی؛ مجید عباس پور