دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تیر 1391 
بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش

صفحه 284-291

10.22067/gsc.v10i2.16046

ندا صفدری منفرد؛ ایرج اله دادی؛ محمدعلی باغستانی؛ حمید ایران نژاد؛ اسکندر زند


گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو

صفحه 292-298

10.22067/gsc.v10i2.16162

فاطمه کیخا آخر؛ عبدالرضا باقری؛ نسرین مشتاقی؛ احمد نظامی


ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت

صفحه 327-334

10.22067/gsc.v10i2.16215

علیرضا کوچکی؛ زینت برومند رضازاده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل


اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum)

صفحه 335-345

10.22067/gsc.v10i2.16217

ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی؛ مهدی محمدیان؛ عبدالجلیل یانق؛ هادی زرقانی


ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری

صفحه 428-434

10.22067/gsc.v10i2.16306

جاسم امینی‌فر؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ محمدحسن بیگلویی؛ حبیب اله سمیع زاده


اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم

صفحه 448-455

10.22067/gsc.v10i2.16308

مریم تاتاری؛ ملک مسعود احمدی؛ رضا عباسی علی کمر