دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 28، دی 1391 
تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد

صفحه 690-698

10.22067/gsc.v10i4.20349

هادی زرقانی؛ احمد نظامی؛ محمد خواجه حسینی؛ ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی