دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 31، مهر 1392