دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 31، پاییز 1392 
3. مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی

10.22067/gsc.v11i3.29695

ویدا مختاری؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان