دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1393 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی

صفحه 535-542

10.22067/gsc.v12i4.45134

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا دیهیم فرد؛ رضا میرزایی تالارپشتی؛ محمد خیرخواه


9. اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia)

صفحه 613-620

10.22067/gsc.v12i4.45144

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


13. اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم

صفحه 649-657

10.22067/gsc.v12i4.45148

سید حسین میرطالبی؛ آرش کریمی؛ علی سلیمانی؛ مهران هودجی


17. آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا

صفحه 683-692

10.22067/gsc.v12i4.21809

جواد رضایی؛ محمد بنایان اول؛ احمد نظامی؛ محسن مهرور؛ باقر محمودی


26. اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)

صفحه 784-792

10.22067/gsc.v12i4.25495

محبوبه سردار؛ محمدعلی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی


27. تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم

صفحه 793-804

10.22067/gsc.v12i4.25621

مهدی زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محمد جعفر بحرانی