دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1395 

مقاله پژوهشی

تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا

صفحه 215-225

10.22067/gsc.v14i2.53116

مریم دباغ زاده؛ قدرت‌اله فتحی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ خلیل عالمی سعید


تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز

صفحه 244-254

10.22067/gsc.v14i2.37754

عبدالمهدی بخشنده؛ محمد حسین قرینه؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ محمد رئیس زاده


اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.)

صفحه 369-379

10.22067/gsc.v14i2.40582

ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی؛ احمد نظامی؛ روح الله حسن بیگی؛ مریم جانعلی زاده قزوینی