دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تیر 1396 

مقاله پژوهشی

دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد

صفحه 231-243

10.22067/gsc.v15i2.51160

هادی زرقانی؛ احمد نظامی؛ محمد خواجه حسینی؛ ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی


تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم

صفحه 286-297

10.22067/gsc.v15i2.46029

بهزاد ظفری قلعه رودخانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بهنام کامکار؛ محمد فیروزفرد


بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم

صفحه 355-367

10.22067/gsc.v15i2.50856

سروناز فرهنگ فر؛ محمد بنایان اول؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد موسوی بایگی