دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 63، پاییز 1400