دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 63، مهر 1400 
پاسخ مراحل فنولوژیک لاین‌های امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود

صفحه 261-273

10.22067/jcesc.2021.69051.1032

شهاب اقبالی شاه آباد؛ محسن جهان؛ مهدی نصیری محلاتی؛ معصومه صالحی