دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 70، تیر 1402 
پهنه‌بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی

صفحه 189-202

10.22067/jcesc.2022.78336.1195

عفت پراور؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین کاظمی؛ امیر دادرسی