دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 73، فروردین 1403 
ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های زودرس گیاه کینوا به سطوح مختلف تنش شوری

صفحه 89-101

10.22067/jcesc.2024.83794.1260

میعاد کیا؛ نادعلی باقری؛ ناد علی بابائیان جلودار؛ محمود باقری