فرایند پذیرش مقالات

1- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه
2- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی
3- برگشت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)
4- ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله 
5- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله 
در این مرحله سه حالت ممکن است:
الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان برگشت داده می‌شود.
ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.
6- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)
7- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله
8- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله 
9- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه
10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
11- درصورت پذیرش مقاله، جهت واریز هزینه پردازش به نویسنده ارسال می‌شود، پس از واریز وجه، گواهی پذیرش مقاله صادر شده و در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.
12- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

 لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 3 تا 4 ماه می‌باشد.