دانلود فایل‌های راهنما

جزئیات کامل نحوه نگارش مقاله در نشریه پژوهشهای زراعی ایران و نیز فرم تعهدنامه از این قسمت قابل دانلود می‌باشد:

دریافت فایل نحوه نگارش

دریافت فرم تعهدنامه

دریافت فرم تعارض منافع

راهنمای میزان مشارکت نویسندگان