اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری سنبلچهها و همچنین تعداد و وزن دانه در سنبله گندم، آزمایشی در مزرعه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد . تیمارهای آزمایشی
و زمانهای مختلف محلولپاشی (شامل مرحله دو (KH2PO 6 و 8 کیلوگرم در هکتار 4 ،4 ، شامل سطوح مختلف کود فسفر (شامل شاهد آب مقطر و 2
گره در ساقه، مرحله خوشه رفتن و مرحله اتمام گلدهی) بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کاربرد برگی فسفر، اثر معنیداری بر تعداد دانه در
سنبله داشت به طوری که با افزایش میزان کود فسفر تعداد دانه در سنبله افزایش یافت. همچنین مقادیر بالای کود فسفر، موجب بارورشدن سنبلچههای
انتهایی و تشکیل دانه در این سنبلچهها گردید. از طرفی مشخص شد بهترین زمان جهت محلولپاشی کود فسفر، مرحله خوشه رفتن بود و کاربرد برگی
فسفر در این مرحله موجب افزایش تعداد دانه در سنبله و باروری سنبلچههای انتهایی گردید. نتایج آزمایش نشان داد کاربرد برگی کود فسفر اثر معنی -
داری بر وزن دانه در سنبله و سنبلچه ها داشت به طوری که با افزایش میزان کود فسفر مجموع وزن دانه در سنبله و سنبلچهها افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها