دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، 1386 (بهار و تابستان) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر

صفحه 1-8

10.22067/gsc.v5i1.859

احترامیان احترامیان؛ بحرانی بحرانی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


4. اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف

صفحه 29-36

10.22067/gsc.v5i1.893

اصغری‌پور اصغری‌پور؛ راشد محصل راشد محصل


5. اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

صفحه 37-46

10.22067/gsc.v5i1.894

اکرمیان اکرمیان؛ حسینی حسینی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ رضوانی مقدم1 رضوانی مقدم1


6. بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

صفحه 47-52

10.22067/gsc.v5i1.895

پهلوانی پهلوانی؛ محمدحسن محمدحسن؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آل ابراهیم آل ابراهیم


10. بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و

صفحه 85-96

10.22067/gsc.v5i1.900

زند زند؛ نظام‌آبادی نظام‌آبادی؛ پورآذر پورآذر؛ باقرانی ترشیز باقرانی ترشیز؛ ‌باغستانی ‌باغستانی


12. ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 107-120

10.22067/gsc.v5i1.902

عزیزی عزیزی؛ احمد نظامی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ خزاعی خزاعی


14. مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران

صفحه 133-142

10.22067/gsc.v5i1.904

کوچکی کوچکی؛ نصیری نصیری؛ کمالی کمالی


16. بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در

صفحه 155-166

10.22067/gsc.v5i1.906

نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ برومند رضازاده برومند رضازاده؛ تبریزی تبریزی


17. نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از

صفحه 167-176

10.22067/gsc.v5i1.907

احمد نظامی؛ برزویی برزویی؛ جهانی جهانی؛ عزیزی عزیزی؛ شریف شریف


18. ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد

صفحه 177-186

10.22067/gsc.v5i1.914

وفابخش وفابخش؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


19. بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای

صفحه 187-200

10.22067/gsc.v5i1.915

یدوی یدوی؛ زند زند؛ قلاوند قلاوند؛ آقا‌علیخانی آقا‌علیخانی