دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، 1386 (بهار و تابستان) 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر

صفحه 1-8

10.22067/gsc.v5i1.859

کوروش احترامیان؛ محمدجواد بحرانی؛ پرویز رضوانی مقدم


اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

صفحه 37-46

10.22067/gsc.v5i1.894

مرتضی اکرمیان؛ حسین حسینی؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ پرویز رضوانی مقدم


بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

صفحه 47-52

10.22067/gsc.v5i1.895

امیرحسین پهلوانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ محمدعلی باغستانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدتقی آل ابراهیم


بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و

صفحه 85-96

10.22067/gsc.v5i1.900

اسکندر زند؛ نوشین نظام‌آبادی؛ رضا پورآذر؛ ناصر باقرانی ترشیز؛ محمدعلی باغستانی


ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 107-120

10.22067/gsc.v5i1.902

هما عزیزی؛ احمد نظامی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حمیدرضا خزاعی


مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران

صفحه 133-142

10.22067/gsc.v5i1.904

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ غلامعلی کمالی


بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در

صفحه 155-166

10.22067/gsc.v5i1.906

مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ زهرا برومند رضازاده؛ لیلا تبریزی


نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از

صفحه 167-176

10.22067/gsc.v5i1.907

احمد نظامی؛ اعظم برزوئی؛ مریم جهانی کندری؛ مهدی عزیزی؛ علی شریف


ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد

صفحه 177-186

10.22067/gsc.v5i1.914

کاظم وفابخش؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی