دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 35، مهر 1393 
ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 387-402

10.22067/gsc.v12i3.42215

فرزاد حسین پناهی؛ محمد کافی؛ مهدی پارسا؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد بنایان اول


کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)

صفحه 476-483

10.22067/gsc.v12i3.22641

کمال شیردل؛ شهلا امانی؛ مهرداد یارنیا؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب